วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลประกอบการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ


   กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติให้กรมการกงสุลเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูตและราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) ในวันเสาร์ที่ 14 แ ละ 21 ธันวาคม 2556 เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ กรมการกงสุล สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่งคราว ปิ่นเกล้า ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก่อนช่วงวันหยุดยาวปีใหม่
   โดยการเปิดบริการในกรณีพิเศษนี้จะเปิดให้บริการเฉพาะการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไม่มีการจ่ายเล่ม ซึ่งผู้ร้องที่มายื่นคำร้องฯ วันเสาร์สามารถมารับเล่มด้วยตนเองได้ในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป หรือหากไม่สะดวกก็สามารถรับเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) ได้ภายใน 5 - 7 วันทำการ