วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โปรดทราบ : สำนักงานตำรวจเนเธอร์แลนด์จะยุติการให้บริการ Tourist Assistance Service (TAS)


สำนักงานตำรวจเนเธอร์แลนด์จะยุติการให้บริการ Tourist Assistance Service (TAS) ซึ่งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมประชุม และนักธุรกิจที่ประสบเหตุร้ายในเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากขาดเงินสนับสนุน/ช่วยเหลือ จากองค์กรต่างๆและจากเทศบาล อย่างไรก็ตาม จะมีองค์กรชื่อว่า Slachtofferhulp Nederland (Victim Support Netherlands) เข้ามาทำหน้าที่แทน TAS โดยในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2557 TAS จะแจ้งผู้ที่ติดต่อเข้ามาที่หมายเลขรับแจ้งเหตุของ TAS (070 424 4000) ว่าให้ติดต่อไปที่ Victim Support Europe ได้ที่หมายเลข 116-006 และ Victim Support Netherlands ได้ที่หมายเลข 0900-0101 แทน หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ TAS ได้ที่หมายเลข 070 424 4209 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. หรืิอทางอีเมลล์ TAS@haaglanden.politie.nl


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
http://royalthaiembassy.nl

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข้อควรรู้เกี่ยวกับบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดในประเทศสิงคโปร์ สำหรับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางมายังสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยในระดับที่ดีมากประเทศหนึ่งในโลก โดยสิงคโปร์มีกฎหมายที่เข้มงวดและมีบทลงโทษสูงในการกระทำผิดต่างๆ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการค้ายาเสพติด การติดสินบนเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยบทลงโทษสูงสุดของสิงคโปร์คือ การประหารชีวิต

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางมายังสิงคโปร์ ควรจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด

การกระทำผิดที่มีโทษประหารชีวิต
- ค้ายาเสพติด เป็นความผิดที่มีโทษรุนแรง และสิงคโปร์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ การค้ายาเสพติดบางประเภทตามปริมาณขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด มีโทษคือ ประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต และการค้ายา เสพติดบางประเภท มีโทษรองลงมาคือ จำคุกระหว่าง 20 – 30 ปี และเฆี่ยนด้วยหวาย 15 ครั้ง
- ฆาตกรรม ผู้กระทำผิด มีโทษประหารชีวิต

การกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมือง/ลักลอบทำงาน
- เดินทางเข้าสิงคโปร์โดยผิดกฎหมาย โทษจำคุก 1 ปี หรือปรับสูงถึง 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- พำนักในสิงคโปร์เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกสูงถึง 6 เดือน หรือเสียค่าปรับ 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกส่งกลับประเทศ หากอยู่เกิน 90 วันจากเวลาที่กำหนด จะมีโทษเฆี่ยนอย่างน้อย 3 ครั้ง และจำคุกสูงสุด 6 เดือน
- ลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน โทษจำคุก 12 เดือน หรือเสียค่าปรับ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือถูกเฆี่ยนด้วยหวาย 3 ครั้ง และถูกส่งกลับประเทศ
- ให้ที่พักอาศัยแก่ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โทษสูงสุดจำคุก 1 ปี หรือเสียค่าปรับสูงถึง 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ

การกระทำผิดเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่
- ติดสินบนเจ้าหน้าที่ จำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับ 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ

การกระทำผิดเกี่ยวกับการก่อจลาจลหรือชุมนุมประท้วง
- ชุมนุมหรือเดินขบวนผิดกฎหมาย จำคุกสูงสุด 2 ปี
- ก่อจลาจล ต้องโทษสูงสุดคือ จำคุก 5 ปี พร้อมเฆี่ยนด้วยหวาย หากใช้อาวุธ เพิ่มโทษเป็นจำคุกสูงสุด 7 ปี

การกระทำผิดทั่วไปในชีวิตประจำวัน
- ไม่ทิ้งขยะในถังขยะ ปรับสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ปัสสาวะในที่สาธารณะ ปรับสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ข้ามถนนในที่ห้ามข้าม จำคุกสูงสุด 3 เดือน หรือปรับสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- เมาสุราในที่สาธารณะ จำคุกสูงสุด 1 เดือน หรือปรับสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ทะเลาะวิวาท โทษสูงสุดจำคุก 1 ปี หรือเสียค่าปรับ สูงถึง 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ลักทรัพย์ (ลัก จี้ ชิง ปล้น หรือขโมยของในร้านค้า) จำคุก 3 – 7 ปี หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ซื้อหรือขายบุหรี่หนีภาษี ปรับสูงสุด 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถ้าทำผิดซ้ำอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี
- เล่นการพนันแบบผิดกฎหมาย โทษสูงสุดจำคุก 6 เดือนหรือเสียค่าปรับสูงถึง 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์


สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
http://thaiembassy.sg

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052


วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พึงระวังเมื่อไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น : อาจถูกห้ามเข้าประเทศได้


เหตุผลการปฏิเสธไม่ให้คนต่างชาติเข้าประเทศญี่ปุ่นมี 5เหตุผลหลักๆได้แก่

1.             หนังสือเดินทางมีอายุไม่ถึง 6 เดือน
2.             วัตถุประสงค์การเข้าเมืองไม่เป็นความจริง
3.             กิจกรรมที่จะเข้ามาดำเนินการในญี่ปุ่นไม่สอดคล้องกับระเบียบ ตม.
4.             ระยะเวลาในการพำนักในญี่ปุ่นไม่เป็นไปตามระเบียบ ตม.
5.             เป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายไม่ให้เข้าประเทศ เช่น เคยถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่น                  หรือเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีทางอาญาในญี่ปุ่น

เท่าที่ทราบ หากใครถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น ปฏิเสธมิให้เข้าเมือง และต้องค้างคืนรอเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับ ยังจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง เช่น ค่าที่พัก อาหาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอีกด้วย ดังนั้นเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่น.......จึงดีที่สุด


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
http://thaiembassy.jp

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052