วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พึงระวังเมื่อไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น : อาจถูกห้ามเข้าประเทศได้


เหตุผลการปฏิเสธไม่ให้คนต่างชาติเข้าประเทศญี่ปุ่นมี 5เหตุผลหลักๆได้แก่

1.             หนังสือเดินทางมีอายุไม่ถึง 6 เดือน
2.             วัตถุประสงค์การเข้าเมืองไม่เป็นความจริง
3.             กิจกรรมที่จะเข้ามาดำเนินการในญี่ปุ่นไม่สอดคล้องกับระเบียบ ตม.
4.             ระยะเวลาในการพำนักในญี่ปุ่นไม่เป็นไปตามระเบียบ ตม.
5.             เป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายไม่ให้เข้าประเทศ เช่น เคยถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่น                  หรือเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีทางอาญาในญี่ปุ่น

เท่าที่ทราบ หากใครถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น ปฏิเสธมิให้เข้าเมือง และต้องค้างคืนรอเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับ ยังจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง เช่น ค่าที่พัก อาหาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอีกด้วย ดังนั้นเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่น.......จึงดีที่สุด


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
http://thaiembassy.jp

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0 2575 1047-51
โทรสาร  0 2575 1052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น