วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การดำเนินการช่วยเหลือคนไทยกรณีเครื่องบินสายการบินลาวตกที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556

                  กรมการกงสุลได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนไทย กรณีเครื่องบินสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV301 ตกที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีคนไทยเสียชีวิตจำนวน 5 ราย
                  ศุนย์ประสานงานฯ มีทีตั้งอยู่ ณ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 575 1047 - 51 โทรสาร 02 575 1052 ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวจะปฏิิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานให้กับญาติของผู้ประสบเหตุทุกวัน (ระหว่างเวลา 8.00 - 24.00 น.) จนกว่าการดำเนินการช่วยเหลือจะแล้วเสร็จ

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
17 ตุลาคม 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น