วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ญี่ปุ่นรับคนงานไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมเข้าทำงานเป็นการชั่วคราว


กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เกี่ยวกับเงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตรับพนักงานคนไทยที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในประเทศไทยมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                1. คุณสมบัติของผู้จะเดินทางเข้ามา
                                1.1 เป็นคนไทยที่ได้รับการว่าจ้างอยู่ในโรงงานของบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและโรงงานได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนไม่สามารถดำเนินงานได้ และมาทำงานที่บริษัทแม่ในญี่ปุ่นภายใต้เงื่อนไขสัญญาการจ้างงานที่มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันหรือคล้ายกันกับที่ทำอยู่ในประเทศไทย
                2. เงื่อนไขจำเป็นในการรับพนักงานคนไทย
                                2.1 บริษัทแม่ในญี่ปุ่นต้องรับประกันการเดินทางกลับประเทศไทยของพนักงานคนไทย
                                2.2 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี ประกันสังคม ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องของประเทศญี่ปุ่น
                                2.3 ไม่สามารถพาคู่สมรสหรือครอบครัวติดตามมาระหว่างมาทำงานที่ญี่ปุ่น
                                2.4 บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นที่จะนำพนักงานคนไทยมาทำงานจะต้องจัดเงื่อนไขการทำงาน ที่พักต่างๆ อย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาได้
                                2.5 วีซ่าที่พนักงานคนไทยจะได้รับคือ Designated activities ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมตามที่กำหนด มีระยะเวลาพำนักในประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน
                                2.6 กรณีที่เกิดปัญหาจากการทำงานขึ้นระหว่างอยู่ในญี่ปุ่น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปดำเนินกิจกรรมอื่นๆ (หรือไปทำงานอื่น) ได้เนื่องจากเป็นการอนุญาตให้เข้ามาเพื่อดำเนินกิจกรรมเฉพาะกิจ ดังนั้น ต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
                                2.7 ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทแม่ในญี่ปุ่นต้องไม่เคยมีประวัติการเลิกจ้างคนงานที่ทำงานในลักษณะเดียวกับที่พนักงานคนไทยจะมาทำงานจำนวนมาก (เลิกจ้างเกินกว่า 30 คน ในระยะเวลา 3 เดือน)
                                2.8 บริษัทแม่ในญี่ปุ่นต้องสัญญาว่า ภายในระยะเวลา 1 ปีที่รับพนักงานคนไทยเข้ามา จะไม่เลิกจ้างคนงานที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับที่พนักงานคนไทยเข้ามาทำงาน
                3. การพิจารณาอนุญาต
                                จะไม่พิจารณาอนุญาตการเข้าประเทศแก่ผู้ที่เคยมีคดีในประเทศญี่ปุ่นหรือในต่างประเทศในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา หรือผู้ที่ยังไม่พ้นระยะห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหลังถูกเนรเทศตามกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองและผู้อพยพ มาตรา 5 ข้อ 1 ของประเทศญี่ปุ่น
                4. ขั้นตอนการดำเนินการ
                        บริษัทแม่ในญี่ปุ่นต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอให้พนักงานคนไทยเข้าไปทำงานในญี่ปุ่น โดยให้ถือว่าพนักงานคนไทยได้รับการว่าจ้างจากบริษัทลูกอยู่ก่อนแล้วและเป็นการเข้ามาทำงานชั่วคราวในญี่ปุ่นเป็นการจ้างงานต่อเนื่องและไม่ถือว่าการสิ้นสุดระยะพำนักในการเข้ามาทำงานนี้ทำให้การจ้างงานเดิมก่อนหน้านี้สิ้นสุดลง
                                เมื่อได้รับอนุญาตจากทางการญี่ปุ่นแล้ว ให้นำใบแจ้งผลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นขอรับวีซ่าที่สถานทูต/สถานกงสุลญี่ปุ่น ในประเทศไทย
                                หลังจากพนักงานคนไทยได้รับวีซ่าแล้ว ให้แจ้งกำหนดการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นพร้อมรายละเอียดเที่ยวบินไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นสาขาเดียวกันกับที่ออกใบแจ้งผลอนุญาตให้พนักงานคนไทยเข้ามาทำงาน ซึ่งหากไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวอาจมีปัญหาการเข้าเมืองได้
                                พนักงานคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทยญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเทภนี้ อาจต้องใช้เวลาในการขอประทับตราอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินในญี่ปุ่น นานกว่าปกติ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบก่อน
                                เมื่อได้รับการประทับตราอนุญาตให้เข้าเมืองได้แล้ว หากพนักงานคนไทยมีกำหนดพำนักในญี่ปุ่นเกิน 90 วัน ต้องขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานเขตที่พำนักอยู่ภายในเวลา 90 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น ด้วย

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
           สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น