วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

กงสุลสัญจร ณ กรุงคาร์ทูม ประเทศซูดาน
ปัจจุบัน คนไทยเราเดินทางไปพำนักอาศัยและท่องเที่ยวทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลก บางครั้งก็อยู่ในประเทศหรือเมืองที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนไทยเดินทางไปหรือไปพำนักอาศัยเป็นจำนวนมาก เพราะแม้แต่ชื่อประเทศหลายคนยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไป
คนไทยที่ไปพำนักอาศัยในประเทศหรือเมืองที่ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยตั้งอยู่ ก็อาจจะประสบกับความไม่สะดวกในหลายด้านโดยเฉพาะด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆ เนื่องจากการดำเนินการใดๆ ก็ตามมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหรือต้องมีการรับรองเอกสารต่างๆ ซึ่งเมื่อไม่มีสถานทูตสถานกงสุลของไทยตั้งอยู่ก็จะต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสถานทุตหรือสถานกงสุลที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อรับบริการต่างๆ
กระทรวงการต่างประเทศ เล็งเห็นถึงปัญหาความไม่สะดวกของพี่น้องชาวไทยที่พำนักในต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศหรือเมืองที่ไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลของไทยตั้งอยู่ จึงได้มีนโยบายให้สถานทูต/สถานกงสุลทุกแห่ง จัดการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยเหล่านี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ โดยให้สถานทูต/สถานกงสุลส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังเมืองหรือประเทศในเขตอาณาที่อยู่ห่างไกลและมีคนไทยพำนักอาศัยอยู่ เพื่อเยี่ยมเยือนสอบถามสารทุกข์สุกดิบและบริการงานด้านกงสุล ซึ่งจะต้องจัดเป็นประจำทุกปี และที่ผ่านมาสถานทูต/สถานกงสุลต่างๆ ก็ได้ให้ความสำคัญและจัดกิจกรรม กงสุลสัญจร ได้จัดการเดินทางไปเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในเขตอาณาความดูแลของตนอย่างสม่ำเสมอ
ประเทศซูดาน ที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา ซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่แห่งแล้งกันดาร แต่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีคนไทยไปพำนักอาศัย ทั้งทำงานและศึกษา อยู่เป็นจำนวนนับร้อยชีวิต คนไทยที่นี่ต้องอยู่ด้วยความยากลำบากต้องอดทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนสุดๆ บางช่วงของปีอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 50 องศาเซลเซียส การสาธารณสุขของประเทศนี้ก็ยังไม่ได้มาตรฐาน และประเทศนี้ขาดแคลนแทบจะทุกอย่าง ค่าครองชีพก็สูงมากเพราะต้องนำเข้าสินค้าแทบทุกชนิด อีกทั้งบางพื้นที่ของประเทศยังมีการสู้รบกันแบบดุเดือดนองเลือดจนสหประชาชาติต้องส่งทหารจำนวนมากเข้าไปรักษาสันติภาพซึ่งก็มีทหารไทยร่วมอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง


ความแห้งแล้งกันดารและความอดอยากแร้นแค้นพบเห็นได้ทั่วไปในซูดาน

การสู้รบรุนแรงยังคงมีอยู่ เป็นการรบแบบล้างเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายทารุณกองกำลังเฉพาะกิจ 980 ของไทยที่ปฏิบัติภารกิจที่เมืองมุกจา ประเทศซูดาน ภายใต้สหประชาชาติ
มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซูดาน


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ซึ่งมีเขตอาณาดูแลประเทศซูดานด้วย ก็ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการแก่คนไทยพันธุ์อึดที่อาศัยในประเทศนี้อยู่เป็นประจำทุกปี ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม ที่ผ่านมา สถานทูตได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ของสถานทูต นำโดยท่านอัครราชทูต ชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ ไปให้บริการงานด้านกงสุลและเยี่ยมเยือนคนไทยที่พำนักในกรุงคาร์ทูม ประเทศซูดาน   ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยนอกเหนือจากการให้บริการด้านกงสุล อาทิ การทำหนังสือเดินทาง การออกสูติบัตร การจดทะเบียนสมรส  และการออกหนังสือรับรองขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหาร แล้ว คณะฯ ยังได้เยี่ยมเยียนและสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆ แก่คนไทยและนักศึกษาไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงคาร์ทูมด้วย นอกจากนี้คณะเจ้าหน้าที่จากสถานทูตยังได้มีโอกาสหารือกับ รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศของ ซูดาน เกี่ยวกับปัญหาของคนไทย และสภาวะการเมือง/เศรษฐกิจของซูดานในปัจจุบันอีกด้วย  
การให้บริการด้านกงสุลแก่คนไทย ณ ที่ทำการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม


คณะฯ เยี่ยมชมที่ทำการสมาคมมิตรภาพไทย-ซูดาน


การเยี่ยมเยียนและหารือกับพนักงานร้าน Vimol Physio-Therapy Center


การหารือกับคณะกรรมการชมรมนักศึกษาไทยในซูดาน

และนี่ก็เป็นอีกบทบาทที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต/สถานกงสุล ของไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกคนไทยทุกคนแม้ว่าจะอยู่ในประเทศที่ห่่างไกลหรือแห้งแล้งกันดารขนาดไหน ก็ยังดั้นด้นไปให้ความดูแลอำนวยความสะดวกและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
        : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
          กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น