วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ไทย-อินเดีย เร่งอำนวยความสะดวกวีซ่าเข้าเมือง
จากการที่ไทยและอินเดียมีความผูกพันทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยว  ในแต่ละปีมีคนไทย-อินเดีย เดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างสองประเทศเป็นจำนวนมาก สถานทูตและสถานกงสุลของไทยในประเทศอินเดียต่างก็ต้องตรวจรับคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) จากชาวอินเดียที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในแต่ละวันนับเป็นพันๆ คน ซึ่งบางช่วงเวลาอาจเกิดความล่าช้าเพราะการอนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย (ให้วีซ่า) จะต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกกรณี

จากปัญหาผู้ร้องที่มีเป็นจำนวนมากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จึงได้ทำความตกลงมอบหมายให้บริษัท VFS ประเทศอินเดีย เป็นผู้มีอำนาจในการตรวจรับคำร้องขอรับการตรวจลงตราจากชาวอินเดียที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย โดยทางบริษัทจะมีศูนย์รับคำร้องอยู่ในเมืองต่างๆ กระจายอยู่ 4 แห่งในภูมิภาคตอนใต้ของอินเดีย อำนวยความสะดวกแก่ชาวอินเดียทำให้ไม่ต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ บริษัทจะรับคำร้องและคัดกรองเอกสารหลักฐานต่างๆ ในชั้นหนึ่ง จากนั้นจะส่งเอกสารคำร้องมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้พิจารณาออกวีซ่าให้ต่อไป ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวอินเดียดังกล่าวแล้ว ยังช่วยลดภาระแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการตรวจสอบเอกสารเพื่อออกวีซ่าด้วย

บริษัท VFS นี้ ยังเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยเช่นเดียวกันในการรับคำร้องขอรับการตรวจลงตราให้แก่ชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศอินเดีย ดังนั้น ชาวไทยท่านใดที่ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย โดยเฉพาะนักธุรกิจหรือคนไทยที่จะเข้าไปทำงานให้กับบริษัทไทยในอินเดียที่จำเป็นต้องขอวีซ่าประเภท Employment Visa อาจติดต่อกับสำนักงานของบริษัท VFS ที่กรุงเทพฯ โดยตรงเพื่อจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาข้อยุ่งยากในเรื่องเอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอวีซ่าเข้าอินเดีย ที่อยู่ของสำนักงานบริษัท VFS ในประเทศไทย คือ


                            Indian Visa Application Center
                            1 Glas Haus Building, 15th floor
                            Unit 1503, สุขุมวิท 25,
                            เขตวัฒนา, กทม. 10110
                            ผู้รับผิดชอบ คือ 
                            Ms. Charmi Rijhwani
                            Manager - Operations


ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
                                                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น