วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดโครงการกงสุลสัญจร และโครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทย / ชุมชนไทย (โครงการแพทย์อาสา)ที่เมืองมักกะห์ ซาอุดีอาระเบีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดโครงการกงสุลสัญจร และโครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทย / ชุมชนไทย (โครงการแพทย์อาสา)ที่เมืองมักกะห์ ซาอุดีอาระเบีย


เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 ที่สำนักงานกงสุล (ฝ่ายกิจการฮัจย์) ณ เมืองมักกะห์ (อยู่ห่างจากเมืองเจดดาห์ ประมาณ 90 กิโลเมตร) ซึ่งมีชุมชนชาวไทยมุสลิมที่ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ พำนักอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ประมาณ 8,000 คน โดยกลุ่มคนไทยดังกล่าว มีบางส่วนไม่สามารถที่จะเดินทางไปขอรับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ฯที่เมืองเจดดาห์ได้ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้จัดหน่วยกงสุลสัญจรเดินทางไปให้บริการถึงพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยกลุ่มดังกล่าว ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 วัน มีชาวไทยมาขอรับบริการด้านหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ขอสูติบัตร หนังสือมอบอำนาจ รับรองเอกสาร รวมทั้งขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุลและกฎหมายท้องถิ่น เป็นจำนวนกว่า 250 คน

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดโครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทยและชุมชนไทย (โครงการแพทย์อาสา) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทย์คนไทยที่พำนักอยู่ในเมืองมักกะห์และแพทย์ชาว ซาอุดีฯ ที่มีบรรพบุรุษเป็นคนไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยคณะแพทย์เหล่านี้ซึ่งมีความผูกพันโดยสายเลือดความเป็นไทยได้เสียสละเวลาและอุทิศตนให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่คนไทยที่พำนักอยู่ในเมืองมักกะห์และเมืองใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จและได้รับความสนใจจากชุมชนไทยเป็นอย่างมาก สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงมีโครงการจะจัดให้บริการกงสุลสัญจรและการตรวจสุขภาพควบคู่กันไปในลักษณะนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างควาเข้มแข็งของชุมชนไทยและดูแลสวัสดิภาพด้านสุขอนามัยแก่ชาวไทยที่ด้อยโอกาสในการได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ

ที่มา: ภาพและเรื่องโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น