วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การประชุมชี้แจงการต่อต้านการค้ามนุษย์ของมาเลเซียการประชุมชี้แจงการต่อต้านการค้ามนุษย์ของมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 กระทรวงมหาดไทยของประเทศมาเลเซีย ได้จัดการบรรยายสรุปเพื่อร่วมมือหารือมาตรการการต่อต้านการค้ามนุษย์กับประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา กัมพูชา และไทย เพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ให้คลอบคลุมและมีโทษหนักขึ้น เช่น การลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าเมือง ซึ่งคนต่างด้าวที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นั้น มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน

โดยมาเลเซียได้เน้นมาตรการสำคัญ 3 ประการ คือ 1. Prosecution การนำผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มาลงโทษตามกฎหมาย 2. Protection ให้ความคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์และปัญหาลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าเมือง 3. Prevention and Awareness ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของบาลและเอกชนในการหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในเชิงป้องกัน โดยใช้สื่อต่างๆในการเผยแพร่ความรู้

สำหรับการจัดกลุ่มประเทศเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกานั้นมาเลเซียอยู่อยู่ในกลุ่มเดียวกับไทย (Tier 2) แต่อยู่ในอันดับที่ต่ำกว่า เพราะมาเลเซียเป็นประเทศทางผ่าน และปลายทางของขบวนการค้ามนุษย์

ปัจจุบันในประเทศมาเลเซียมีแรงงานต่างด้าวทั้งชายและหญิงได้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์จาก 20 ประเทศ เป็นจำนวน 2,151 คน โดยผู้ชายจะถูกเอาเปรียบในเรื่องของแรงงาน และผู้หญิงถูกเอาเปรียบเรื่องของแรงงานและเพศ

แรงงานไทยที่สนใจจะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ควรต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศปลายทางและข้อมูลของนายจ้าง เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง

ที่มา : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

1 ความคิดเห็น: