วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ไปฟิลิปปินส์อย่าลืมตั๋วขากลับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา รายงานมาว่า ทางการฟิลิปปินส์แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ที่เดินทางเข้้าประเทศฟิลิปปินส์เป็นการชั่วคราวโดยไม่ขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้าซึ่งมีสิทธิพำนักอยู่ในฟิลิปปินส์ได้ 21 วัน นั้น จะต้องมีบัตรโดยสารเครื่องบินที่มีการยืนยันการเดินทางขากลับหรือเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ และสายการบินที่นำผู้โดยสารดังกล่าวมายังประเทศฟิลิปปินส์จะถูกปรับตามกฎหมายด้วย

ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งใน 22 ประเทศ ที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า ซึ่งโดยปกติเงื่อนไขการที่จะต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือเอกสารเดินทางเที่ยวกลับหรือที่จะใช้เดินทางไปประเทศที่สามได้นั้น เป็นเงื่อนไขที่มีกันมาเนิ่นนานแล้ว ประเทศไทยเราเอง ทางตรวจคนเข้าเมืองก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันนี้กับคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเช่นกัน แต่จากการที่ปัจจุบันการเดินทางระหว่างประเทศมีปริมาณมากขึ้น และยังมีสายการบินราคาถูกหรือโลว์คอสท์แอร์ไลน์ที่จำหน่ายตั๋วเครื่องบินเป็นเที่ยวๆ ไม่ได้ขายแบบไป-กลับ อีกทั้งการจำหน่ายตั๋วโดยสารในปัจจุบันก็ใช้ระบบออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตซึ่งบางครั้งไม่มีตั๋วจริงที่เป็นกระดาษเหมือนเมื่อก่อน หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่างๆ จึงมักจะผ่อนปรนไม่เข้มงวดกับการตรวจสอบตั๋วขากลับหรือตั๋วเดินทางไปยังประเทศที่สามมากนัก แต่อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ยังไม่ได้ล้มเลิกไป 

เพราะฉะนั้น พี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวก็ดี หรือไปเพื่อทำกิจธุระ ถือว่าเป็นการเข้าประเทศชั่วคราว ไม่ว่าจะไปประเทศใดก็ควรมีการเตรียมพร้อมในเรื่องตั๋วเครื่องบินหรือเอกสารเดินทางให้พร้อม โดยเฉพาะตั๋วขากลับหรือตั๋วที่จะใช้เดินทางไปยังประเทศที่สามได้ 

นอกจากนี้ ก่อนการเดินทางควรตรวจสอบให้ดีถึงข้อกำหนดเรื่องการเข้าเมืองของประเทศที่จะเดินทางไป เพราะแต่ละประเทศจะมีข้อกำหนดหรือรายละเอียดที่แตกต่างกันไป

รายชื่อประเทศหรือเขตปกครองที่คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าไปโดยไม่ต้องขอวีซ่า


ประเทศ
สามารถพำนักอยู่ได้ (วัน)
1.
อาร์เจนตินา
90
2.
บาห์เรน
15
3.
บราซิล
90
4.
บรูไน
14
5.
กัมพูชา
14
6.
ชิลิ
90
7.
เอกวาดอร์
90
8.
ฮ่องกง
30
9.
อินโดนีเซีย
30
10.
เกาหลีใต้
90
11.
ลาว
30
12.
มาเก๊า
30
13.
มองโกเลีย
30
14.
มาเลเซีย
30
15.
มัลดีฟ
30
16.
เปรู
90
17.
ฟิลิปินส์
21
18.
รัสเซีย
30
19.
ซีเชลส์
30
20.
สิงคโปร์
30
21.
แอฟริกาใต้
30
22.
เวียดนาม
30


ข้อมูลจาก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
                : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น