วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บาห์เรนจัดทำ"คู่มือการทำงานของคนงานต่างชาติ"


หน่วยงาน Labour Market Regulatory Authority - ( LMRA ) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการทำงานของคนต่างด้าวในบาห์เรนได้จัดทำ "คู่มือการทำงานของคนงานต่างชาติ" (Foreign Employees' Guide) สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานหรือประสงค์จะไปทำงานที่ประเทศบาห์เรน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ได้ร่วมมือทำการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยที่กำลังทำงานหรือประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศบาห์เรน 
ทาง LMRA จะจัดทำเป็นแผ่นพับเพื่อแจกจ่ายทั้งที่ท่าอากาศยานและท่าเรือ รวมทั้งจะจัดทำเป็นแผ่นพับเผยแพร่ต่อไป ในชั้นนี้ อาจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของ LMRA ที่ www.imra.bh 
ข้อมูลเบื้องต้นมีดังนี้
บริการต่างๆที่ LMRA ให้แก่แรงงานต่างชาติ
 • ออก หรือต่ออายุวีซ่าทำงาน (work visa) และกำกับดูแลการย้ายงานจากนายจ้างเดิมเพื่อไปทำงานกับนายจ้างอื่น
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบถิ่นที่อยู่(residence permit) , วีซ่าเข้า/ออก และบัตรประจำตัวแก่ แรงงานต่างชาติและครอบครัว (entry, re - entry visas , ID cards)
 • ประสานกระทรวงสาธาณสุขในการกำหนดวันตรวจสุขภาพ และออกใบรับรองสุขภาพ
คำแนะนำที่สำคัญก่อนเดินทางไปบาห์เรน
 1. ตรวจดูสถานะวีซ่าที่ได้รับ ผ่านทางเว็บไซท์ของ LMRA คือ www.lmra.bh โดยการ enter ข้อมูลจาก วีซ่าทำงานที่ได้รับ
 2. ท่านต้องมีหลักฐานเหล่านี้ติดตัวไป
  • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • สำเนาวีซ่าทำงานที่ออกโดย LMRA 1 ชุด
  • สำเนาสัญญาการจ้างงาน 1 ชุด
  • ต้นฉบับทะเบียนสมรส (ในกรณีที่นำครอบครัวไปด้วย)
  • ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
  • หลักฐานการศึกษา และใบรับรองประสพการณ์การทำงานต่างๆ (ถ้ามี)
 3. ท่านอาจทำการตรรจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองจากสถานพยาบาลในประเทศไทยก่อนเดินทางไป บาห์เรนก็ได้ โดยสามารถดูรายชื่อสถานพยาบาลที่ทางการบาห์เรนกำหนดจากเว็บไซท์ http//:cIinics.lmra.bh
ทันทีที่เดินทางถึงสนามบินบาห์เรน
ให้ท่านติดต่อสำนักงาน LMRA ซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามบินเพื่อยื่นแสดงวีซ่าทำงาน (work visa) และหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่ LMRA จะติดต่อหนวยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกบัตรประจำตัวและใบสำคัญถิ่นที่อยู่แก่ท่าน และจะกำหนดนัดหมายวันให้ท่านไปรับการตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปท่านไว้ หากท่านมิได้ติดต่อสำนักงาน LMRA ที่สนามบินเมื่อเดินทางมาถึง ท่านจะต้องไปดำเนินการข้างต้นนี้ภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันเดินทางถึงบาห์เรน
หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านนำครอบครัวมาอยู่ด้วย ท่านควรเดินทางพร้อมกัน หรือครอบครัวอาจเดินทางมาภายหลัง (มิใช่เดินทางมาก่อน) สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนควรถือหนังสือเดินทางคนละเล่ม
ภายหลังจากที่เดินทางเข้าบาห์เรนแล้ว
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฏหมายและเพื่อทำให้ท่านสามารถทำงานต่อไปในบาห์เรน
 • ทำงานตรงตามงานที่ระบุในสัญญาจ้าง ทำงานกับนายจ้างที่ระบุในสัญญาจ้าง และทำงาน ณ สถานที่ทำงานที่ ระบุในวีซ่าทำงาน
 • ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ LMRA และ นายตรวจ (inspectors)
 • เก็บรักษาหนังสือเดินทางของตนไว้ตลอดเวลา อย่ามอบให้ผู้อื่น เว้นเสียแต่ว่าท่านจะยินดีมอบให้นายจ้าง เก็บรักษาไว้ให้
 • ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง
 • อย่าจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งวีซ่าทำงาน หรือ เพื่อเปลี่ยนนายจ้าง
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบาห์เรน
 • อย่าขาดงานมากกว่า 15 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายจ้าง
 • หากมีปัญหาด้านแรงงานใดๆกับนายจ้าง ให้ติดต่อกระทรวงแรงงาน (โทร.17873777
 • อย่าทำงานโดยไม่ได้รับวีซ่าทำงาน หรือการต่ออายุวีซ่าทำงานจาก LMRA
 • ต้องการข่าวสารเพิ่มเติม โปรดโทรฯ ติดต่อ LMRA Call Center 17 50 60 55 หรือทางเว็บไซท์ www.lmra.bh ท่านสมารถตรวจสอบสถานะด้านวีซ่าของท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยพิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวของท่าน(CPR) ดังนี้ พิมพ์ CPR ตามด้วยหมายเลข CPR ของท่าน ..to : Batelco 90168 หรือ ZAIN 77070
การเปลี่ยนนายจ้าง
ตามกฎหมายแรงงานของบาห์เรนมาตรา 25 จากพระราชกฤษฎีกา ที่ 19 ค.ศ.2006 กำหนดว่า แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนย้ายไปทำงานกับนายจ้างคนอื่นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากนายจ้างเดิม แต่ทั้งนี้ โดยมิได้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของนายจ้างเดิมตามที่ระบุในกฎหมายแรงงานของบาห์เรนเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงานที่สองฝ่ายทำขึ้น
ประการแรก : ในช่วงที่วีซ่าทำงานยังไม่หมดอายุ
เมื่อแรงงานต้องการจะเปลี่ยนนายจ้างในช่วงที่วีซ่าทำงานยังไม่หมดอายุ หรือก่อนการยกเลิกวีซ่าทำงาน แรงงานผู้นั้นจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบโดยทางจดหมายลงทะเบียน ซึ่งมีใบรับจดหมายที่แสดงว่านายจ้างได้รับจดหมายแล้ว ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน หรือตามกฎหมายแรงงานของบาห์เรน ซึ่งไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่แรงงานประสงค์จะย้ายไปทำงานกับนายจ้างใหม่ นายจ้างคนใหม่จะต้องดำเนินการติอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอวีซ่าทำงานใหม่ให้แก่แรงงานผู้ประสงค์จะย้ายงานและเปลี่ยนนายจ้าง โดยแนบสำเนาจดหมายของแรงงานที่แจ้งให้นายจ้างเดิมทราบเรื่องความต้องการเปลี่ยนนายจ้าง พร้อมทั้งหลักฐานใบรับจดหมายลงทะเบียนของแรงงาน
ประการที่สอง : กรณีที่วีซ่าทำงานได้หมดอายุ หรือ วีซ่าทำงานถูกยกเลิก
หากวีซ่าทำงานหมดอายุ หรือถูกยกเลิกโดยนายจ้าง ด้วยเหตุผลใดก็ตาม แรงงานผู้นั้นต้องแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ LMRA ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ถึงความประสงค์ของแรงงานที่จะย้ายงานและเปลี่ยนนายจ้าง ก่อนที่วีซ่าทำงานจะหมดอายุ หรือ 5 วันก่อนที่นายจ้างจะแจ้งยกเลิกวีซ่าทำงาน ในกรณีนี้ แรงงานจะได้รับการอนุญาตให้เตรียมตัว เป็นเวลา 30 วัน ในการย้ายไปทำงานกับนายจ้างคนใหม่ แต่ไม่อนุญาตให้แรงงานรับจ้างทำงานอื่นใดในช่วงนี้
ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา
          Labour Market Regulatory Authority - ( LMRA )

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2557 04:13

  ดิฉันทำงานในประบาห์เรนคะ เป็นพนักงานนวด และตอนนี้ทำงานในบาห์เรนได้เกียบจะครบหนึ่งปีแล้วแต่สัญญาว่าจ้างมีสองปีคะ ดิฉันไม่อยากทำงานที่นี้และบริษัทนี้แล้ว ดิฉันอยากจะขอยกเลิกวีช่าและกลับเมืองไทยได้ไหมคะ สาเหตุที่ไม่อยากอยู่และทำงานที่นี้เพราะบริษัทกดดันและบังคับทุกอย่าง หักเงินโดยไร้เหตุผล ดิฉันเลยอยากจะขอยกเลิกวีช่า แต่จะต้องจ่ายค่ายกเลิกวีช่า ดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะถึงจะยกเลิกวีช่าได้ ตอนนี้พาสปรอดก้ออยู่กะบริษัท ถ้าขอยกเลิกวีช่าดิฉันก้อกลัวจะโดนเจ้านายแกล้งไม่ให้ทำงาน

  ตอบลบ
 2. อยากทราบค่าใช้จ่าย วีซ่าทำงานที่มีอายุ 2 ปี ในประเทศ บาห์เรน ทั้ง ชาย และ หญิง
  มี รายละเอียดอย่างไรบ้าง..?เนื่องจากนายจ้างจะให้พนักงานชำระค่าวีซ่าเองเป็นเงิน 145,000 บาท ที่สำคัญ ปี ต่อ ปี สำหรับผู้หญิง
  รบกวนตอบด้วยนะคะ กลัว ถูก หลอก ขอบคุณมากๆคะ

  ตอบลบ
 3. ถ้า มีแฟน แล้วแฟนพาไป เกิน1เดือนต้องใช้วีซ่าอะไรคะ

  ตอบลบ