วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถานทูตที่บรูไนต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 46 (46th SEAMEC) 6th ASED

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่พิพิธภัณฑ์
อีกมุมหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์
คณะผู้แทนไทยไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
คณะผู้แทนไทยในห้องประชุม
พาวเวอร์พ้อยต์ในห้องประชุม


สถานทูตที่บรูไนต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 46 (46th SEAMEC) 6th ASED

ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2554 นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์ ได้เดินทางไปบรูไนดารุสซาลาม เพื่อร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 46 (46th SEAMEC) และ การประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 6 (6th ASED) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม The Empire Hotel and Country Club บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม

การประชุมดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ประเทศสมาชิกสมทบ 6 ประเทศ และ สมาชิกสมทบประเภทองค์กร 3 แห่งได้ร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน ที่สำคัญคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีของ SEAMEO ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาให้ SEAMEO สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม อันจะช่วยให้การพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รมว.ศธ.และ รมว.ศธ.อินโดนีเซียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับอินโดนีเซียด้วย

ในด้านภาพรวมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับบรูไน นายชินวรณ์ฯ เห็นว่าโดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 แล้ว จึงสมควรที่จะส่งเสริมให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว โดยฝ่ายไทยจะจัดคณะทำงานเพื่อเร่งรัดความร่วมมือดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ ยังแสดงความชื่นชมการจัดทำโครงการนำนักศึกษาไทยไปฝึกงานกับผู้ประกอบการในบรูไน ซึ่งผู้ประกอบการไทย 5 แห่งได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวกับกระทรวงศึกษาธิการของไทยด้วยแล้ว และจะหาโอกาสเยี่ยมชมกิจการด้านต่างๆ ของคนไทยในบรูไนในการเยือนครั้งต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเกียรติแก่ รมว.ศธ. และได้นำคณะเดินทางไปทัศนศึกษาหมู่บ้านน้ำ (Kampong Ayer) ซึ่งเป็นชุมชนกลางน้ำที่มีชาวบรูไนอาศัยอยู่ ประมาณ 80,000 คน มีโรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ฯลฯ อยุ่ในชุมชนเป็นของตนเอง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน และสิ่งของต่างๆ ที่บุคคลสำคัญจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ในวโรกาสต่างๆ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่บรูไนฯ รมว.ศธ.และคณะได้เดินทางไปราชการต่อที่ประเทศมาเลเซีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น