วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การรับรองเอกสารสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม


การรับรองเอกสารสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม
การรับรองเอกสารการจดทะเบียนสมรสตามหลักศาสนาอิสลามสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ผู้ร้องนำทะเบียนสมรสตามหลักศาสนาอิสลามไปให้สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกหนังสือรับรองการสมรสก่อน

2. ผู้ร้องนำหนังสือรับรองการสมรสดังกล่าวมาให้กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ รับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ผู้ที่สงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ consular04@mfa.go.th  โทรศัพท์ 02-575-1056-9 โทรสาร 02-575-1054

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น