วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กฎระเบียบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนังสือเดินทางและอื่น ๆ


กฎระเบียบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนังสือเดินทางและอื่น ๆ


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รายงานว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลีได้มีระเบียบกำหนดให้ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ ต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบภายใน 14 วัน ในกรณี
(1) เปลี่ยนหนังสือเดินทาง หรือเปลี่ยนวันออกหรือวันหมดอายุหนังสือเดินทาง

(2) เปลี่ยนหน่วยงานสังกัด หรือหน่วยงานสังกัดเปลี่ยนชื่อ (สำหรับประเภทวีซ่าที่กำหนดไว้) และ

(3) เปลี่ยนชื่อ เพศ วันเกิด และสัญชาติ

โดยในกรณีข้อ (1) สามารถแจ้งให้ทราบโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสำหรับกรณีอื่นต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบด้านล่าง และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ http://www.hikorea.go.kr/ หัวข้อ Notification of change in registration information

อนึ่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีได้อนุโลมให้ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ชาวไทยสามารถส่งโทรสารใบเสร็จการยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปยังสำนักงานตรวจเข้าเมืองกรุงโซลหรือสาขาท้องถิ่นก่อนได้ และหลังจากได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วจะต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล http://www.thaiembassy.or.kr/bd/view.php?id=thnews&no=61

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น