วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทย

กงสุลใหญ่ ชาลีฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้แก่นายอะห์มัดฯ ประธานชมรมนักศึกษาไทย
นายอะห์มัด ประธานชมรมนักศึกษาไทยรายงานกิจกรรมและการดำเนินงานของชมรมให้กงสุลใหญ่ ชาลีฯ ทราบ
กงสุลใหญ่ชาลีฯ ต้อนรับคณะนักศึกษาซึ่งมีนายนายอะห์มัดฯ ประธานชมรมนักศึกษาไทยเป็นหัวหน้าคณะ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. นายชาลี สกลวารี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมข้าราชการ ได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชมรมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยอิสลาม ณ เมือง มาดีนะห์ ซาอุดีอาระเบีย นำโดยนายอะห์หมัด รอมลี ประธานชมรมนักศึกษาไทยฯ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

กงสุลใหญ่ชาลีฯ ได้สนทนาและให้แนวทางในการปฏิบัติตัวของนักศึกษา ตลอดจนให้ข้อคิดเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษาไทยฯ ที่จะช่วยให้นักศึกษาไทยเกิดความรักใคร่ สมัครสมานสามัคคีกัน รวมทั้งบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาชาติอาเซียนที่นักศึกษาไทยสามารถเสริมสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลต่อชาวมุสลิมในประเทศไทย เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

จากนั้น กงสุลใหญ่ชาลีฯ ได้มอบเงินจำนวน 3,920.- ริยาล ให้แก่ประธานชมรมนักศึกษาไทยฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของชมรมฯ ซึ่งเป็นงบประมาณส่วนหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาไทย ตามนโยบายการสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้เข้มแข็งของกระทรวงการต่างประเทศ และ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักศึกษาไทยกลุ่มดังกล่าวก่อนเดินทางกลับด้วย

ที่มา: ภาพและเรื่องโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น