วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กงสุลสัญจรที่สวิตเซอร์แลนด์

กิจกรรมกงสุลสัญจรที่วัดศรีนครินทรวราราม 20 กุมภาพันธ์ 2554 มีคนไทยมาใช้บริการ 80 ราย


กงสุลสัญจรที่สวิตเซอร์แลนด์


กงสุลสัญจรครั้งที่ 3 ที่วัดศรีนครินทรวราราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้นำข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2554 ที่วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกร็นเซ่นบัค รัฐโซโลธูร์น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไทยในบริเวณใกล้เคียง ที่ไม่สามารถมาใช้บริการที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้ในช่วงวันเวลาทำการปรกติ

การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3 นี้ มีประชาชนชาวไทยมาใช้บริการรวม 80 ราย ประกอบด้วยการทำหนังสือเดินทาง 76 ราย และสูติบัตร 4 ราย

การให้บริการกงสุลสัญจรนับเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการให้บริการด้านกงสุลเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในสวิตฯแต่มีถิ่นพำนักอยู่ห่างไกลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้ในวันเวลาทำการปรกติ

นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตไทยประจำสมาพันธรัฐสวิสได้ให้ความเห็นว่า ” การจัดกงสุลสัญจร นั้น เป็นการดำเนินการที่มีประโยชน์มาก เพราะนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในวันเสาร์-อาทิตย์แล้ว ยังเป็นโอกาสที่ตนและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ จะได้ไปพบชุมชนไทย เพื่อรับทราบทุกข์สุข และแลกเปลี่ยนทัศนะ และสถานเอกอัครราชทูต ขอขอบคุณ วัดศรีนครินทรวราราม ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกงสุลสัญจรอย่างเต็มที่มาโดยตลอด และไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต มีกำหนดที่จะจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่นครซูริค และ เมืองคัวร์ ตามลำดับ “

กิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองคัวร์ เมื่อ 9 เมษายน 2554 มีผู้ใช้บริการ 47 ราย
ผู้รับบริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์กำลังถ่ายภาพ

กงสุลสัญจรครั้งที่ 4 ที่เมืองคัวร์

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจรครั้งที่ 4)ไปยังเมืองคัวร์ รัฐคัวร์ ซึ่งมีระยะทางไกลจากเบิร์นมาก หากเดินทางโดยรถไฟต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ห่างไกลจึงได้ออกให้บริการในครั้งนี้ มีผู้มารับบริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 40 ราย และสูติบัตรจำนวน 7 ราย รวมเป็น 47 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้มาสอบถามข้อมูลด้านกงสุลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ในการไปให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองคัวร์ กลุ่มหญิงไทยเพื่อหญิงไทยในสวิตฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์นได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ของสวิสและการพำนักอยู่ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของหญิงไทยให้แก่สมาชิก ฯ ด้วยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 40 คน

ในปีงบประมาณ 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการกงสุลสัญจรในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ไปแล้วรวม 4 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผู้ใช้บริการจำนวน 41 ราย แบ่งเป็นการทำหนังสือเดินทาง 40 ราย และสูติบัตร 1 ราย และครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2553 ที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ มีผู้ใช้บริการจำนวน 130 ราย เป็นการทำหนังสือเดินทาง 123 ราย และสูติบัตร 7 ราย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดกงสุลสัญจรตามเมืองต่าง ๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ ในโอกาสอันสมควรต่อไปที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น http://thaiembassybern.org/events-detail.php?id=27

1 ความคิดเห็น: