วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์


ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์


เรื่อง การตรวจสอบและขอใช้สิทธิเลือกตั้ง/ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


โดยที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2554 นี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ขอเชิญชวนให้ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบียทำการตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสามารถตรวจสอบสิทธิฯ และ/หรือลงขอใช้สิทธิฯ ทะเบียนผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ตรวจสอบและยื่นคำร้องด้วยตนเอง (กรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) โดย

1.1 ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็ปไซต์ www.khonthai.com (โดยไปที่หน้าจอด้านซ้าย เลือก “ระบบบริการงานลงทะเบียน” > ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” เลือก “การตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน” > กรอก ชื่อ-นามกสุล หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน เลือก “ตกลง”)

1.2 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร / ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แล้วส่งกลับไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ (ที่อยู่: Royal Thai Consulate-General 2 Safwan Ibn Wahb Street (92) Off Palestine Street Behind Jeddah Dome, Sharafian District 3, P.O. Box 2224 Jeddah 21451 หรือ โทรสาร 02 665 5318 หรือ อีเมล์ thaiconsulate.jeddah@gmail.com พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย) เนื่องจากระบบไม่เปิดให้สามารถลงทะเบียน Online ได้

2. ผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือแกนนำชุมชนและอาสาสมัครทราบด้วย

3. ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 665 5317 ช่วงเวลาราชการ (09.00 – 16.00 น.) หรือผู้แทนชุมชนหรืออาสาสมัครในท้องที่

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

4.1 มีสัญชาติไทย

4.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง โดยสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี 2554 หมายความว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม 2536)

4.3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

4.4 มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นปู้มีสิทธิ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ไปใช้สิทธิฯ นั้น ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อกงสุลใหญ่ด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือทำหนังสือมอบหมาย ให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วัน นับแต่วันวันเลือกตั้ง

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 8 ประการ ดังนี้

1. สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

2. สมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

3. ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

4. ร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

5. เข้าชื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย

6. เข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

7. เข้าชื่อให้ ส.ว. ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

8. เข้าชื่อให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์
5 มีนาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น