วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเข้าเมืองและความรู้เกี่ยวกับวีซ่าของประเทศคูเวตสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเข้าเมืองและความรู้เกี่ยวกับวีซ่าของประเทศคูเวต

ผู้ประสงค์จะเดินทางไปคูเวต โดยมีวัตถุประสงค์มิใช่เพื่อการทำงาน สามารถเดินทางไปได้โดยขอรับวีซ่าเยี่ยมเยียน (visit visa) ดังนี้
• วีซ่าเยี่ยมเยียน (visit visa) มีอายุ 90 วัน และสามารถอยู่ในประเทศคูเวตได้ 30 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ

• ผู้จะเดินทางไปประเทศคูเวตจะต้องมีบริษัท หรือบุคคลในคูเวตเป็นผู้ค้ำประกัน (Sponsor) โดยในกรณีที่ใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกันจะบุคคลผู้นั้นต้องมีรายได้อย่างน้อย 250 KD ต่อเดือนผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ visa ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศคูเวต โดยใช้สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องขอรับ visit visa เมื่อได้แล้วก็จะส่งวีซ่าตัวจริงหรือสำเนาวีซ่ามาให้ผู้ที่จะเดินทางใช้เดินทางไปคูเวต แต่ผู้ค้ำประกันจะต้องนำ visa ตัวจริงไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินคูเวตก่อนเดินทางถึงคูเวต ในกรณีนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตคูเวตในประเทศไทย

• ผู้เดินทางสามารถขอ visit visa ที่สถานเอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทยก็ได้ แต่อาจต้องใช้เวลาและต้องมีผู้ค้ำประกันในคูเวตด้วยเช่นกัน

• Visit visa ไม่สามารถต่ออายุได้ ผู้ใดอยู่ในคูเวตเกินกำหนดจะมีความผิดและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้จน กว่าจะ จ่ายค่าปรับที่ Immigration Department ในเขตชูเวค (Shuwaikh) ก่อนเดินทางมิใช่ที่สนามบิน

• นักธุรกิจอาจขอให้โรงแรมในคูเวตขอ visit visa ให้ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมและจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์

ก่อนเดินทางไปคูเวต

ผู้ที่จะเดินทางไปคูเวต จะต้องได้รับการตรวจร่างกายก่อนว่าปลอดเชื้อโรคต้องห้าม 6 ชนิด จึงจะได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) ในคูเวต

เชื้อโรคต้องห้าม 6 ชนิด คือ

• โรคปอดขั้นรุนแรง (Active Lung Tuberculosis) หรือวัณโรคเรื้อรัง (Chronic Tuberculosis) ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ปอด หรือวัณโรคชนิด Tuberculous Fibrosis

• โรค AID/HIV

• โรคเท้าช้าง (Filariasis))

• โรคมาเลเรีย

• โรคตับอักเสบ B (Hepatitis B)

• โรคตับอักเสบ C (Hepatitis C)

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต http://www.mfa.go.th/web/2625.php?id=31750&depid=217

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น