วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันจัดทำโครงการบรรยายด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเมืองของไทย และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนิวซีแลนด์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันจัดทำโครงการบรรยายด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเมืองของไทย และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนิวซีแลนด์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ รายงานว่า ระหว่างวันที่ 17 – 27 มีนาคม 2554 ได้จัดทำโครงการบรรยายด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเมืองของไทย และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย กระบวนการยุติธรรมของไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของไทยในนิวซีแลนด์ และให้องค์ความรู้ด้านกฎหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนิวซีแลนด์

ในการดำเนินโครงการดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศ่าลรัฐธรรมนูญไทย และดร. ประจิตต์ โรจนพฤกษ์ ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับแนวหน้าของไทย มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองไทยอย่างลึกซึ้ง และมีประสบการณ์การทำงานอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เดินทางไปบรรยายด้านกฎหมายในประเทศนิวซีแลนด์

ภารกิจของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งสองท่านจำแนกเป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) การบรรยายด้านกฎหมายให้แก่กลุ่มนักธุรกิจนิวซีแลนด์และ Asia Forum จำนวน 2 ครั้งที่นครโอ๊กแลนด์ และกรุงเวลลิงตัน 2) การบรรยายด้านกฎหมายให้กับชุมชนไทย จำนวน 5 ครั้ง ที่นครโอ๊กแลนด์ เมืองโรโตรัว เมืองเนเปียร์ กรุงเวลลิงตัน และเมืองปาล์เมอร์ตัน-นอร์ธ 3) การหารือกับ Chief Justice ของนิวซีแลนด์ จำนวน 1 ครั้ง ที่กรุงเวลลิงตัน

การบรรยายดังกล่าวเด้รับความสนใจอย่างมากจากนักธุรกิจนิวซีแลนด์ และชุมชนไทย มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเมืองต่างๆรวมประมาณ 2,000 คน ได้เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในของไทย กระบวนการยุติธรรมของไทย และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาพรวม

ในการพบกับ Chief Justice ของนิวซีแลนด์ นอกจากได้เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองไทย กระบวนการยุติธรรมของไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแล้ว ยังสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญของนิวซีแลนด์อีกด้วย

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนไทยในนิวซีแลนด์ ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนิวซีแลนด์ ทำให้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รู้จักและเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนและกลายเป็นพลังสำคัญในการปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ด้านอื่นๆของไทยในนิวซีแลนด์ต่อไป

โครงการประสบความสำเร็จดีมาก สามารถผลักดันยุทธศาสตร์รักษาสถานะความสัมพันธ์กับประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย และยุทธศาสตร์พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศแก่ชุมชนไทยในประเทศนิวซีแลนด์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น