วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว/สึนามิ และสถานการณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่ประเทศญี่ปุ่น


ความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว/สึนามิ และสถานการณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่ประเทศญี่ปุ่นตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ดังนี้

1. รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปิดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ให้ข้อมูลภัยพิบัติสำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่น ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ประชาชนยังสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์www.chijihon.metro.tokyo.jp/gaimuka/index.html

2. กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นได้แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและให้มีความยืดหยุ่นในการกำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การจ่ายค่าเทอม เช่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ และมหาวิทยาลัย Nihon เลื่อนเปิดการศึกษาเป็นวันที่ 6 พฤษภาคม และวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 ตามลำดับ

3. การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

3.1 ทางการญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการพิเศษสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าผู้ฝึกงาน (Intern Technical Training หรือ Trainee) ที่เดินทางกลับประเทศโดยไม่ได้ขอ re-entry และประสงค์กลับมาญี่ปุ่น สามารถไปยื่นคำร้องเพื่อเดินทางกลับญี่ปุ่นวิธีพิเศษ ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นหรือที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/en/jis/2011/1136.pdf

3.2 ผู้ที่ได้รับวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งยกเลิกการเดินทางภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ หากประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกวีซ่าในครั้งที่แล้วสามารถยื่นขอวีซ่าได้ตามมาตรการพิเศษโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2011/1131.pdf

3.3 ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
โทร 0-220708503 และ 0-2696-3003
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 (ยกเว้น 12.00 – 13.00 น.)

หรือ

ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)
โทร 0-2632-1541-4
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์  08.30 – 17.30

4. สถานการณ์โรงไฟฟ้าและผลกระทบต่อคนไทยในญี่ปุ่น

4.1 ปริมาณความเข้มข้นและการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีในเขตกรุงโตเกียวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

4.2 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ประสานสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยอยู่เป็นระยะ โดยได้ส่งสิ่งของ อาหารแห้ง น้ำดื่มและถุงยังชีพไปให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือให้คนไทยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกฉิน

4.3 ในชั้นนี้ ยังไม่ได้รับรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ที่มา: ข่าวสารนิเทศวันที่ 28 เมษายน 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น