วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

“โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เรื่องประโยชน์สำหรับแรงงานไทยที่ไม่ดื่มสุราในไต้หวัน” ของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป

นายวิบูลย์ฯ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยและคณะเข้าเยี่ยมพบนายจักร บุญ-หลง อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
ที่กระทรวงแรงงาน
นายวิบูลย์ฯ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะน.พ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน
แรงงานไทยให้ความสนใจคำแนะนำของคณะของผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยที่ไปให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
นายวิบูลย์ฯ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป กำลังตอบคำถาม
บรรยากาศการพบปะระหว่างผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยและคณะกับแรงงานไทยที่ศูนย์การศึกษาโคราช
ที่ศูนย์การศึกษาโคราช
ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยพบและสนทนากับแรงงานไทยที่กำลังเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมตัวไปทำงานในต่างประเทศ ณ ศูนย์การศึกษาโคราช
นายวิบูลย์ฯ และคณะเยี่ยมพบราษฎรท้องที่อำเภอบัวลาย
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (กลาง) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครอบครัวของนายบุญศรี ทองภูบาล
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ขวามือ) พบและสนทนากับครอบครัวของนายบุญศรี ทองภูบาล และราษฎรอำเภอบัวชุม


นายวิบูลย์ฯ (ซ้ายมือ) พบ พูดคุยกับครอบครัวนายทองศรี ทองภูบาลและราษฎรอำเภอบัวลาย
ร้อยโทวสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอำเภอบัวลอยให้การต้อนรับ
นายวิบูลย์ คูสกุล ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยและคณะ ณ ที่ว่าการอำเภอบัวลาย
“โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เรื่องประโยชน์สำหรับแรงงานไทยที่ไม่ดื่มสุราในไต้หวัน” ของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป

ด้วยนายวิบูลย์ คูสกุล ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ ได้มีดำริดำเนิน “โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เรื่องประโยชน์สำหรับแรงงานไทยที่ไม่ดื่มสุราในไต้หวัน” โดยร่วมมือสมาคมส่งเสริมกฎหมายไต้หวันเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวแรงงานไทย และพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อผลักดันโครงการฯ ตลอดจนขอเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับปลัดกระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553

โดยที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป เป็นหน่วยงานปลายทางที่ต้องคอยแก้ไขปัญหาผลเสียจากการดื่มสุราของแรงงานไทยในไต้หวันมาโดยตลอด ซึ่งผู้ต้องขังชายไทยส่วนใหญ่ที่ต้องโทษจำคุกในไต้หวันด้วยข้อหาทำร้ายร่างกาย หรือฆ่าคนตาย ก็เป็นผลมาจากการดื่มสุราทั้งสิ้น และการดื่มสุราก็เป็นสาเหตุหลักให้แรงงานไทยประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนจนบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ซึ่งทำให้นายจ้างไต้หวันจำนวนมากเลิกจ้างแรงงานไทย สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จึงต้องการแก้ไขปัญหานี้ในเชิงรุก ด้วยการเปลี่ยนจุดอ่อนดังกล่าวให้เป็นจุดแข็ง โดยผลักดันแนวคิดการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่แรงงานไทยที่ไม่ดื่มสุรา และโยงเข้ากับเรื่องการจ้างตรง หรือการไม่ต้องเสียค่านายหน้าเป็นสิ่งจูงใจ ซึ่งแนวคิดนี้มีความชัดเจนว่ามิได้ต่อต้านผู้ดื่มสุรา นอกจากนี้ ในส่วนของการจ้างตรงก็เป็นเรื่องที่ทั้งฝ่ายไทยและไต้หวันต้องการผลักดัน เพราะการที่แรงงานต้องเสียค่านายหน้าในจำนวนเงินที่สูงลิ่วกำลังเป็นประเด็นที่สังคมระหว่างประเทศมองว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขานรับการดำเนินโครงการฯ และพร้อมสนับสนุนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: ภาพและเรื่องจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป http://www.tteo.org.tw/thai/activities/?news=579

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น