วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อพึงปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติสำหรับแรงงานไทยในคูเวต


ข้อพึงปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติสำหรับแรงงานไทยในคูเวตนอกจากข้อห้ามและธรรมเนียมประเพณีที่พึงปฏิบัติแล้ว แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในคูเวตยังมีข้อพึงปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้


1. การสไตรส์หรือนัดหยุดงานเป็นสิ่งที่ควรละเว้นโดยเด็ดขาด หากมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงานอันเกิดจากสภาพการจ้างหรือสัญญาจ้าง ควรหาข้อยุติโดยการเจรจาหรือปรึกษาหารือกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งอาจประสานกับสำนักงานแรงงาน สถานเอกอัครราชทูตให้ช่วยพูดคุยกับนายจ้างหรือฝ่ายจัดการได้ และเมื่อไม่อาจหาข้อยุติได้แล้วจึงค่อยพิจารานำเรื่องเข้าส่การพิจาราวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่แรงงานเขตท้องที่ที่สถานที่ทำงานตั้งอยู่

2. การเดินทางออกนอกคูเวตโดยมีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาอีก เพื่อมาทำงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ควรตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่า อายุใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักอาศัย (Resident Permit) ยังมีอายุใช้การได้ และต้องเดินทางกลับเข้าคูเวตก่อนสิ้นสุดอายุการอนุญาตนั้น และไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆจะต้องเดินทางกลับเข้าคูเวตภายใน 6 เดือนนับแต่เดินทางออกไป

3. อย่าหลงเชื่อคำชักชวนให้ไปทำงานในอิรัก โดยอ้างค้าตอบแทยสูงและมีความปลอดภัย เพราะในสถานที่ทุกแห่งยังมีความไม่ปลอดภัย

4. สิ่งสำคัญที่แรงงานไทยควสรตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ พึงงดการลักลอบดื่มสุรา ซึ่งเป็นข้อด้อยของแรงงานไทยในหลายประเทศ ร่างกายจะต้องสามารถรองรับการสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมของคูเวตซึ่งจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนและหนาวที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง อีกทั้งต้องใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด


ที่มา : เอกสารสาระน่ารู้ประเทศคูเวต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น