วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

แรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ต้องขอ exit visa เมื่อยกเลิกสัญญาการจ้างงานในสิงคโปร์


แรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ต้องขอ exit visa เมื่อยกเลิกสัญญาการจ้างงานในสิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์รายงานว่า กฎหมายของสิงคโปร์กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ประสงค์จะยกเลิกการจ้างงานในสิงคโปร์และจะเดินทางออกนอกสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศจำเป็นต้องขอ exit visa หากแรงงานต่างชาติละเลยหรือหลงลืมและเดินทางออกนอกสิงคโปร์โดยไม่แจ้งติดต่อขอ exit visa กับทางการสิงคโปร์จะถือว่าละเมิดกฎหมายการเข้าออกเมืองของสิงคโปร์

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (Ministry of Manpower: MoM)ซึ่งหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว จะทำหน้าที่ยดเลิกบัตรอนุญาตทำงานแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ และแจ้งกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติให้นายจ้างสิงคโปร์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ทราบข้อมูลการยกเลิกการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อให้สำนักงานดังกล่าแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ต้องขอ exit visa เมื่อยกเลิกสัญญาการจ้างงานในสิงคโปร์วบันทึกประวัติการเดินทางเข้าออกของแรงงานต่างชาติไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้งทั้งนี้ตามกฎหมายนายจ้างสิงคโปร์เป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการขอมีบัตรอนุญาตทำงานและยกเลิกสัญญาจ้างงานของแรงงานต่างชาติ

ขั้นตอนในการขอ exit visa โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมมี 2 วิธีดังนี้
1. ติดต่อด้วยตนเอง
- แรงงานต่างชาติสามารถติดต่อหน่วยงานกระทรวงแรงงาน (MoM) เพื่อขอ exit visa ด้วยตนเอง โดยนำเอกสารไปยื่นประกอบได้แก่ 1) หนังสือเดินทาง 2) บัตรอนุญาตทำงาน และ 3) จดหมายจากบริษัท/นายจ้างสิงคโปร์ ขอยกเลิกการว่าจ้างงานในสิงคโปร์ หลังจากนั้นกระทรวงแรงงาน(MoM) จะประทับตรายกเลิกวีซ่าอนุญาตการทำงานลงในหนังสือเดินทางของแรงงานต่างชาติทันที อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงาน (MoM)อนุญาตให้แรงงานต่างชาตินั้นสามารถพำนักต่อในสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 30 วัน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์) ทั้งนี้แรงงานต่างชาติต้องคืนบัตรอนุญาตทำงานและเอกสารต่างๆ ที่ทางการสิงคโปร์ออกให้สำหรับเป็นการอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมายในสิงคโปร์ให้แก่กระทรวงแรงงาน (MoM)

- ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลา 1 วัน

2. นายจ้างสิงคโปร์ติดต่อทางระบบออนไลน์
- กระทรวงแรงงานเปิดให้บริการนายจ้างแจ้งยกเลิกสัญญาการจ้างงานผ่านทางอินเตอร์เนตได้ โดยหลังจากนายจ้างสิงคโปร์แจ้งยกเลิกสัญญาผ่านระบบแล้ว นายจ้างต้องพาแรงงานต่างชาติพร้อมนำเอกสาร 1) บัตรอนุญาตทำงาน และ 2) จดหมายจากบริษัท/นายจ้างสิงคโปร์ขอยกเลิกสัญญาการว่าจ้างงานในสิงคโปร์ไปติดต่อกระทรวงแรงงานภายใน 7 วัน เพื่อให้กระทรวงแรงงานเปลี่ยนประเภทการพำนักในสิงคโปร์ในหนังสือเดินทางของแรงงานต่างชาติเช่นเดียวกับข้อ 1 กล่าวคือแรงงานต่างชาติจะกลายเป็นนักท่องเที่ยวและสามารถพำนักอยู่ในสิงคโปร์ได้ไม่เกิน 30 วัน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์)

- ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของนายจ้าง

ผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (MoM) ที่ http://www.mom.gov.sg/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น