วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

ระเบียบ exit visa สำหรับแรงงานต่างชาติในซาอุดีอาระเบีย


ระเบียบ exit visa สำหรับแรงงานต่างชาติในซาอุดีอาระเบีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาดรายงานว่า ประเทศซาอุดีอาระเบียมีกฎหมายกำหนดให้แรงงานต่างชาติและชาวต่างชาติทุกคนที่พำนักอยู่ในประเทศต้องขอ exit visa ทุกครั้งที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ติดต่อยื่นคำร้องขอ exit visa ได้ที่กรมการหนังสือเดินทาง (Directorate General of Passport) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยนายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการให้หรือดำเนินการด้สยตนเอวแล้วแต่กรณี


2. ก่อนการยื่นคำร้องขอ exit visa จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปราศจากความผิดใดๆระหว่างที่ทำงานหรือพำนักอยู่ในซาอุดีอาระเบีย โดยหากมีความผิดอิ่นปรากฎอยู่อาทิ ความผิดก้านจราจร จำเป็นจะต้องดำเนินการในเรื่องนั้นๆให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอ exit visa ได้


3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่ (1) หนังสือเดินทางฉบับจริง (2) หนังสือยินยอมจากนายจ้าง (3) บัตรประจำตัวถิ่นที่อยู่หรืออิกามา(IQAMA) (3) บัตรอนุญาตทำงาน (Work Permit)

4. ปัจจุบันกฎหมายซาอุดีอาระเบียกำหนดให้แรงงานต่างชาติทุกคนมีลายพิมพ์นิ้วมืออยู่ในฐานข้อมูลกลาง หากยังไม่มีจะต้องไปติดต่อขอทำเรื่องเก็บลายนิ้วมือที่กรมการหนังสือเดินทางก่อนด้วยเช่นกัน

5. ค่าธรรมเนียม
5.1 exit visa ประเภทไปกลับ 1 ครั้ง (single exit re-entry) ค่าธรรมเนียม 200 ริยาด (1 ริยาด = 8.5 บาท)
5.2 exit visa ประเภทไปกลับหลายครั้ง(multiple exit re-entry) ค่าธรรมเนียม 500 ริยาล
5.3 exit visa ประเภทเดินทางออกครั้งสุดท้าย (final exit visa) ไม่มีค่าธรรมเนียม

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ
แรงงานต่างชาติที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารประกอบครบถ้วน และปราศจากความผิดในเรื่องอื่นๆ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1-2 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น