วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

การคุ้มครองดูแลหญิงไทยในต่างประเทศ


การคุ้มครองดูแลหญิงไทยในต่างประเทศ

รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการรักษา คุ้มครองและดูแลคนไทยตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ โดยได้ระบุไว้ในนโยบายด้านการต่างประเทศ โดยจะ “ส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งของภาคเอกชนไทย แรงงานไทยและคนไทยในต่างประเทศ”

ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือดูแลคุ้มครองคนไทยซึ่งรวมถึงหญิงไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในต่างประเทศ โดยกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล เป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก เมื่อได้รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือโดยตรงจากหญิงไทยในต่างประเทศ หรือญาติที่อยู่ในประเทศไทยแจ้งให้ทราบว่าถูกบังคับให้ค้าบริการทางเพศ ถูกทำร้าย ถูกจับกุม ฯลฯ กองคุ้มครองฯ จะรีบประสานกับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่หญิงไทยประสบปัญหาโดยเร็ว ในกรณีเร่งด่วนจะติดต่อทางโทรศัพท์ในทันที เพื่อขอให้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือแล้วส่งตัวกลับประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะช่วยเหลือส่งตัวกลับภูมิลำเนาหรือรับตัวไปฟื้นฟู หรือให้การสงเคราะห์ต่อไป

เมื่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ช่วยเหลือส่งตัวหญิงไทยที่ประสบปัญหากลับประเทศไทยแล้ว กรมการกงสุลจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่หลอกลวงหรือขบวนการหลอกลวงตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการสืบสวนสอบสวน ขยายผลเพื่อนำตัวผู้หลอกลวงมาดำเนินการตามกฎหมายและเป็นการปราบปรามขบวนการหลอกลวงและป้องกันไม่ให้ไปหลอกลวงหญิงไทยคนอื่น ๆ อีก

โดยที่หญิงไทยที่ไปประสบปัญหาในต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะถูกหลอกลวงหรือไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง การป้องกันจึงกระทำได้โดยการให้หญิงไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวง ปัญหาที่ประสบ ชีวิตความเป็นอยู่และความยากลำบากในต่างประเทศ ซึ่งหากหญิงไทยได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้อย่างเพียงพอแล้ว อาจตัดสินใจไม่เดินทางไปต่างประเทศหรือในกรณีต้องเดินทางและประสบปัญหาก็จะสามารถหาช่องทางขอรับความช่วยเหลือได้ กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อให้หญิงไทยทราบถึงวิธีการและขบวนการหลอกลวงหญิงไทยไปขายบริการทางเพศ โดยจัดทำจัดทำแผ่นพับแจกจ่าย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หญิงไทยถูกหลอกลวงไปต่างประเทศ หน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ ก็ได้จัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือคู่มือสำหรับหญิงไทยก่อนตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่หญิงไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

นอกจากการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่หญิงไทยดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานมีโครงการที่ให้ความรู้กับหญิงไทย เช่น กรมประชาสงเคราะห์มีโครงการให้ความรู้แก่เยาวสตรีเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงตามโรงเรียน และโรงงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีและขบวนการหลอกลวงตลอดจนปัญหาที่จะต้องประสบในต่างประเทศซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อและหากจะเดินทางไปต่างประเทศก็จะไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและช่วยเหลือหญิงไทยมิให้ไปประสบปัญหาในต่างประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับหญิงไทยและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันในด้านการป้องกันการปราบปรามและการช่วยเหลือ ซึ่งโครงการนี้จะจัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ทุกภูมิภาค

ในระดับชาติ คณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงข้ามชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติได้จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติเรื่องการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิง ซึ่งกำหนดนโยบายและแผนงานในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงทั้งในประเทศและข้ามชาติ โดยแบ่งเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว ในทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศ

นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงข้ามชาติ ยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลง 2 ฉบับ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินการกรณีการค้าหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

ฉบับแรกเป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และ

ฉบับที่สองระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน

ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้มีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อให้มีการประสานในการช่วยเหลือหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่การช่วยเหลือส่งตัวกลับประเทศไทย การปราบปราม การป้องกัน การช่วยเหลือฟื้นฟู การฝึกอาชีพ เพื่อให้หญิงไทยที่ประสบปัญหาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น