วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

การประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลไทยทั่วโลก ครั้งที่ 3 ณ กรุงเทพมหานคร

นายจักร บุญ-หลง
อธิบดีกรมการกงสุล

การประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลไทยทั่วโลก ครั้งที่ 3 ณ กรุงเทพมหานคร


นาย จักร บุญ-หลง อธิบดีกรมการกงสุล แจ้งว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลไทยทั่วโลกประจำปี ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก โดยการประชุมครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่กงสุล ที่เป็นข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่จากทั่วโลก รวม 91 แห่งใน 65 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กันยายน 2554

วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. เพื่อรับทราบนโยบายและพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานกงสุลและการคุ้มครองดูแลผล ประโยชน์และช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ สนองนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” (Citizen-Centered Diplomacy) เนื่องจากปัจจุบันมีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปทำงาน เยี่ยมครอบครัว ศึกษาต่อ และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากขึ้น

2. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือคนไทยจากปัญหาอาชญากรรม การถูกหลอกลวง การเตรียมการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความวุ่นวายทางการเมืองและสังคม โดยมุ่งเน้นการบูรณาการแนวความคิดเกี่ยวกับแผนอพยพและการช่วยเหลือคนไทยใน ต่างประเทศให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมอย่างทั่วถึง

3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยจากเจ้าหน้าที่กงสุลไทย ผ่านสื่อมวลชนไปยังคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ หรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศ ตามนโยบาย “การทูตสาธารณะ” (Public Diplomacy)

นอก จากนี้ ที่ประชุมฯ จะประเมินผลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 โดยสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น