วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

นายกรัฐมนตรีได้พบกับ คณะทูตานุทูต หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ และกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีได้พบกับ คณะทูตานุทูต หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ และกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายก รัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับสารแสดงความยินดีที่ได้รับจากประเทศ ต่างๆ หลังจากที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา และแสดงความมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศชาติ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ให้มีความมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกล่าวย้ำ สิ่งที่รัฐบาลให้ลำดับความสำคัญสูงสุด 4 ประการ ได้แก่

1. รัฐบาลจะเร่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์และนำความสามัคคีกลับสู่สังคมไทย สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้

2. รัฐบาล จะเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนควบคู่กับการค้าและการลง ทุนจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาส

3. รัฐบาลจะเดินหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ประเทศไทยจะมีบทบาทนำในอาเซียน เร่งสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งความเชื่อมโยงกันในภูมิภาค (Connectivity) และการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน พร้อมสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเป็นประชาคมอาเซียน

4. รัฐบาลให้คำมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อประชาคมระหว่างประเทศ ในการร่วมรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก  ปฏิบัติตามข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก และเร่งฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจโลก ผ่านการค้า การลงทุน และการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรม

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำกับคณะทูตานุทูตว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับนานาประเทศและองค์กร ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด ภายใต้บทบาทที่เข้มแข็งและกระตือรือร้นเพื่อการสร้างสันติภาพและความเจริญ รุ่งเรืองของโลกให้ดีกว่ายิ่งขึ้นกว่าเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น