วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ


การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ


ด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะยุโรปตะวันออกว่า ได้มีแรงงานไทยมาร้องเรียนต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับการถูกหลอกลวงให้มาทำงาน โดยได้รับเงินเดือนล่าช้า ได้รับผลตอบแทนไม่ตรงตามที่นายจ้างให้สัญญาไว้ นอกจากนี้ ยังมีค่านายหน้าก่อนเดินทางมาทำงานอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบสัญญาจ้างงานระหว่างฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง พบว่า ในสัญญาจ้างงานฯ ระบุว่า เงินเดือนในปีแรกจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด แต่เป็นจำนวนที่ต่ำกว่าที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ โดยแรงงานไทยยอมรับว่า เหตุที่ยอมเซ็นสัญญาดังกล่าว เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต้องการเสียภาษีต่ำ แต่ได้ตกลงกันไว้ด้วยวาจาว่า เงินเดือนจริงจะได้สูงกว่าที่กำหนดในสัญญาจ้างงานฯ

เกี่ยวกับเรื่อง นี้ กระทรวงฯ ขอเรียนว่า ผู้สนใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ควรศึกษาหาข้อมูลโดยละเอียด เนื่องจากการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจะมีค่านายหน้าฯ ด้วย นอกจากนั้น แรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศมักประสบปัญหาเรื่องการได้รับค่าตอบแทนต่ำ กว่าที่นายหน้าแจ้งไว้ และมีปัญหาด้านภาษา รวมถึงผิดหวังกับสภาพแวดล้อมอื่นๆ อาทิ สภาพอากาศ สภาพที่อยู่อาศัย และอัธยาศัยไมตรีของผู้คน ทั้งนี้ จากปัญหาต่างๆ ดังกล่าว จึงมีแรงงานไทยบางส่วนขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเดินทางกลับประเทศไทย หรือหนีกลับประเทศไทยก่อนหมดสัญญาจ้าง ดังนั้น ผู้สนใจเดินทางไปทำงานจึงไม่ควรหลงเชื่อและยินยอมจ่ายค่านายหน้าฯ ที่มีมูลค่าสูงโดยไม่มีการทำสัญญา

ทั้งนี้ ผู้สนใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คน ไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่โทร. 0 2575 1047-51 โทรสาร 0 2575 1052

ที่มา: ข่าวสารนิเทศวันที่ 21 กันยายน 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น