วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

แถลงการณ์กรณีลิเบีย


แถลงการณ์กรณีลิเบีย

ประเทศ ไทยให้การรับรอง National Transitional Council of Libya เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของลิเบีย และในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในลิเบีย ประเทศไทยขอสนับสนุนความพยายามของ National Transitional Council ในการฟื้นฟูสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพทางการเมือง และการปรองดองแห่งชาติ บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล และความต้องการของประชาชนชาวลิเบีย

ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับลิเบีย มายาวนาน และรัฐบาลไทยยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับประชาชนชาวลิเบียในการส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกด้าน ให้มากขึ้นต่อไป

ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 16 กันยายน 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น