วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

รัฐบาลสวิสให้ความคุ้มครองคนในครอบครัวของประชากรสวิส


รัฐบาลสวิสให้ความคุ้มครองคนในครอบครัวของประชากรสวิส

ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จำนวนกว่า 20,000 คน โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นหญิงที่จดทะเบียนสมรสกับคนท้องถิ่นสวิส  ทั้งนี้มีหญิงไทยจำนวนมากที่นำบุตรหรือผู้ติดตามเข้าไปพำนักอยู่ด้วยจนได้สัญชาติในที่สุด แต่ส่วนใหญ่ยังถือสัญชาติไทยและถือหนังสือเดินทางไทยด้วย กล่าวได้ว่าเป็นบุคคลสองสัญชาติ

สำหรับเด็กที่ติดตามบิดามารดาไปพำนักใหม่ๆ จะได้รับใบอนุญาตให้พำนักในสวิตเซอร์แลนด์ตามมารดา และต้องรอเวลากว่าจะสามารถขอสัญชาติได้ ดังนั้นคนกลุ่มนี้หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติ รัฐบาลสวิสจะรับผิดชอบและคุ้มครองด้วย เพราะถือว่าเป็นคนในครอบครัวของประชากรสวิส ทั้งนี้คนไทยทุกคนที่พำนักในสวิตเซอร์แลนด์ทราบดีว่า สวิสมีหลุมหลบภัยอยู่ทุกแห่ง เมื่อเกิดภัยพิบัติทางการสวิสจะเปิดเสียงไซเรนเพื่อเตรียมตัวหลบภัย  ทั้งนี้ ทางการสวิสได้ซักซ้อมเรื่องนี้อยู่เป็นประจำ

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีแรงงานไทยเหมือนในประเทศยุโรปอื่นๆ  รวมทั้งไม่มีแรงงานภาคเกษตรกรรม เนื่องจากรัฐบาลสวิสไม่ยินยอมให้แรงงานต่างชาติประเภทที่ 3 เข้าไปทำงานในประเทศ โดยถือว่าไทยเป็นประเทศป ระเถทที่ 3 ด้วย (ประเภทที่ 1 คือคนสวิส ประเภท 2 คือคนยุโรป)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น