วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดงานเสวนาธุรกิจเรื่อง “กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ”
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดงานเสวนาธุรกิจเรื่อง “กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ” 


            เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา จัดงานเสวนาธุรกิจเรื่อง กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ โดยได้รับเกียรติจากนายสมปอง สงวนบรรพ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา และมี น.ส. Chhiv Phyrum ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย L&M Law Office และนาย Van Sou Ieng ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาพันธ์สมาคมนายจ้างและธุรกิจแห่งกัมพูชา (Cambodian Federation of Employers and Business Associations: CAMFEBA) เป็นวิทยากรบรรยาย

            การเสวนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชาจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้ความรู้และข้อปฏิบัติที่จำ เป็นต่อการดำเนินธุรกิจในกัมพูชา ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทย โดยในการเสวนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน จากหลายหลายสาขาธุรกิจ

            ในการเสวนา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของกัมพูชาที่ควร ทราบทั้งในฐานะผู้ประกอบการและลูกจ้าง ได้แก่ สิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย กระบวนการระงับข้อพิพาท การยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ด้านแรงงานและตลาดงานในกัมพูชา ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังจักได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในกัมพูชาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น