วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

การจัดตั้งชมรมนักเรียนไทยในเกาหลีใต้


การจัดตั้งชมรมนักเรียนไทยในเกาหลีใต้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโครงการประชุมนักเรียนไทยในเกาหลีใต้เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งชมรมนักเรียนไทย โดยได้มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 และเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2554

การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มีนักเรียนไทยเข้าร่วมการประชุม จำนวน 90  คน และมีผู้เสนอชื่อรับตำแหน่งกรรมการนักเรียนไทยชั่วคราวเพื่อดำเนินการจัดตั้งชมรมนักเรียนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 29 คน

ในการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2554 คณะกรรมการนักเรียนไทยชั่วคราวฯ และนักเรียนไทย รวมจำนวน 40 คน เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ซึ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องจัดทำวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมนักเรียนไทย และแนวทางการดำเนินงานของชมรมนักเรียนไทย ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมนักเรียนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี
  1. เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูต และกลุ่มนักเรียนไทยในสาะรณรัฐเกาหลี และระหว่างนักเรียนไทยด้วยกัน เพื่อสามารถร่วมกันจัดทำกิจกรรม กระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทั้งต่อนักเรียนไทยด้วยกันและต่อผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาศึกษาต่อที่สาธารณรัฐเกาหลี
  2. เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่แพร่หลายในสังคมชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาลี
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายของบุคคลระหว่างกลุ่มนักเรียนปัจจุบัน และศัษย์เก่าในการกลับไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

แนวทางดำเนินงานของชมรมนักเรียนไทย
  1. จัดทำช่องทางการติดต่อระหว่างนักเรียนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยกันและผู้สนใจผ่านทางอินเตอร์เนต อาทิ การจัดทำ Fan Page ชมรมนักเรียนไทยในเกาหลีบนเว็บไซต์ FACEBOOK
  2. จักทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักเรียนไทยและชุมชนชาวไทยในเกาหลีในโอกาสต่างๆ ทั้งในวันสำคัญของไทยและกิจกรรมทางศาสนา
  3. จัดทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีในระดับประชาชน

นอกจากนั้นที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะดำเนินงานชมรมนักเรียนไทยในเกาหลีจำนวน 15 คน โดยมี น.ส.วนิดา คราวเหมาะ เป็นประธานชมรม น.ส.ภัทรภา บุญประคอง รองประธานชมรม น.ส. เกวริน สีม่วง ที่ปรึกษาชมรม น.ส.พรพรรณ จันทร์นุม เลขานุการ และ น.ส.ชนิดา อินปา เหรัญญิก ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบจะจัดการประชุมครั้งที่ 3 ในโอกาสแรก เพื่อแจกแจงหน้าที่ของคณะกรรมการและจัดตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น