วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

คณะเจ้าหน้าที่การทูต แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสิงคโปร์ภายใต้โครงการความร่วมมือ หน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย – สิงคโปร์ (CSEP)


คณะเจ้าหน้าที่การทูต แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสิงคโปร์ภายใต้โครงการความร่วมมือ หน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย – สิงคโปร์ (CSEP)       สถาบัน การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายรัชนันท์ ธนานันท์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่การทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 12 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการความร่วมมือหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย สิงคโปร์ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 22 24 สิงหาคม2554

       คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เป็นความสนใจร่วมกันกับหน่วยงานราชการและสถาบันชั้นนำต่างๆ ในสิงคโปร์ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ วิทยาลัยข้าราชการสิงคโปร์  สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ณ สิงคโปร์  A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำ ของโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาชีวการแพทย์ (Biomedical) และหน่วยงานด้านการวางผังเมือง (Urban Redevelopment Authority) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและวางผังเมือง ตลอดจนได้หารือกับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการคุ้มครอง ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนไทยในสิงคโปร์ด้วย  

       การเดินทางไปศึกษาดูงานที่หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ข้างต้น ล้วนเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคณะข้าราชการแรกเข้าฯ ซึ่งนอกจากจะเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานของข้า ราชการสิงคโปร์แล้ว  ข้าราชการแรก เข้าฯ ยังได้มีโอกาสสร้างและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับข้าราชการสิงคโปร์ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะนักการทูตต่อไป

       โครงการความร่วมมือหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย สิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยราชการไทยและสิงคโปร์มีโอกาสพบปะอย่าง ใกล้ชิดและสร้างความคุ้นเคยระหว่างกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความใกล้ชิดและความเป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้นจนนำไปสู่การขยายความร่วมมือที่ดีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น