วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ระเบียบการนำเงินเข้า-ออกประเทศของบรูไน


ระเบียบการนำเงินเข้า-ออกประเทศของบรูไน


สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรเบกาวัน ประเทศบรูไน รายงานว่า  สำนัก Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังของบรูไนฯ ดำเนินงานเสมือนกับธนาคารกลางของบรูไนฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินและนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมดูแลธนาคารและสถาบันการเงิน ได้ออกกฎว่า ผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้า-ออก ประเทศบรูไนฯ โดยถือเช็ค/พันธบัตร/ตั๋วแลกเงิน/เงินสกุลใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 15,000 เหรียญบรูไน (หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญบรูไน) จะต้องสำแดง ณ จุดควบคุม โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ส.ค.2554

การออกกฎข้อบังคับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการใช้เงินในกิจกรรมก่อการร้าย ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ตามคำสั่งของกระทรวงการคลังบรูไน ค.ศ. 2000 ว่าด้วย การต่อต้านการฟอกเงิน) โดยทางการบรูไนฯ ขอให้ผู้เดินทางที่ถือเงินเกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าว ยื่นแบบฟอร์มต่อกรมศุลกากรและสรรพสามิตในการเดินทางขาเข้า และต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียนสัญชาติก่อนเดินทางออก หากฝ่าฝืนจะต้องชำระค่าปรับเป็นเงินไม่เกิน 50,000 เหรียญบรูไน หรือต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ดี การออกกฏใหม่ดังกล่าว จะไม่เป็นข้อจำกัดในการนำเงินเข้าหรือส่งออกเงินตราบรูไนแต่อย่างใด

อนึ่ง AMBD ได้แนะนำให้สาธารณชนศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียด หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 673-2382253

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น