วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัญหาแรงงานสตรีไทยในประเทศโรมาเนียปัญหาแรงงานสตรีไทยในประเทศโรมาเนีย


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย รายงานว่ามีหญิงไทยรายหนึ่ง เดินทางไปทำงานที่ประเทศโรมาเนียในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก โดยบริษัทจัดหางานในประเทศไทยจัดให้เธอเดินทางเข้าโรมาเนียโดยใช้วีซ่าประเภทท่องเที่ยว และส่งต่อนายจ้างเพื่อทดลองงานก่อน โดยอ้างว่าหากนายจ้างพึงพอใจก็จะดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้ แต่ทำงานได้เพียงเดือนเดียวนายจ้างก็บอกเลิกจ้างและไม่ประสงค์จะจ้างเธอต่อไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ช่วยเรียกร้องเงินเดือนและส่งตัวหญิงไทยรายนี้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554


สถานเอกอัครราชทูตฯ รายงานด้วยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในประเทศโรมาเนียจำนวนมากพยายามลักลอบนำเข้าแรงงานไทยในตำแหน่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานนวด และพนักงานทำความสะอาด โดยหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการว่าจ้างที่ถูกต้อง ทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ทราบข้อมูลและไม่สามารถตรวจสอบนายจ้างและความเหมาะสมของสภาพการทำงานได้ อีกประการที่น่าเป็นห่วงคือ ปัจจุบันเศรษฐกิจของโรมาเนียยังอยู่ในภาวะถดถอย การว่างงานของโรมาเนียอยู่ในอัตราสูง การจ้างแรงงานไทยเพื่อเข้าไปทำงานในโรมาเนียจึงยังไม่ควรส่งเสริม

ก็ฝากบอกกันมานะครับ การไปทำงานในต่างประเทศนั้น ควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านกระทรวงแรงงาน เพื่อจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสัญญาจ้างรวมทั้งนายจ้างและสภาพการจ้างงาน โดยในทางปฏิบัติ กระทรวงแรงงานจะตรวจสอบสัญญาจ้างก่อน และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศจะตรวจสอบตัวนายจ้างและสภาพการจ้างงาน เมื่อเห็นว่าการจ้างงานมีความเหมาะสมจึงจะประทับตรารับรองในสัญญาจ้าง จากนั้นแรงงานจึงจะสามารถเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้ และเมื่อแรงงานเดินทางไปถึงที่ทำงานในต่างประเทศแล้วก็ควรรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยไว้เพื่อว่าหากมีปัญหาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินใด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปช่วยเหลือท่านได้ทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น