วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประวัติโดยย่อ ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ประวัติโดยย่อ
ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


ชื่อ                 ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

วัน เดือน ปี เกิด  1 พฤษภาคม 2496

การศึกษา       
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ยังส์เทาวน์สเตท ยูนิเวอร์วิซิตี้ โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
ปริญญา เอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟ แอครอน โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2539 – 2543)
ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2543)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์   
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น