วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กงสุลสัญจรที่แมนเชสเตอร์


กงสุลสัญจรที่แมนเชสเตอร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร รายงานว่า เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์  โดยมีคนไทยในเมืองแมนเชสเตอร์และเมืองใกล้เคียงไปติดต่อขอรับบริการด้านกงสุลดังนี้
ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 76 ราย แจ้งเกิด/ขอสูติบัตร 7 ราย แจ้งเกิดพร้อมขอหนังสือเดินทาง 28 ราย งานนิติกรณ์ 7 ราย งานรับรองเอกสาร 27 ราย ขอคำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับงานกงสุล 25 ราย รวมผู้มาติดต่อขอรับบริการทั้งสิ้น จำนวน 170 ราย

ก่อนการเดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร สถานเอกอัครราชทูตได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต (www.thaiembassyuk.org.uk) และเครือข่ายคนไทยในเมืองแมนเชสเตอร์ รวมทั้งผ่านทางวัดศรีรัตนาราม โดยเปิดให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการลงทะเบียน online ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้ทราบจำนวนและจัดนัดหมายเวลา มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 160 คน และมีผู้ลงทะเบียนสำรองไว้อีกประมาณ 150 คน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้รับการร้องขอจากชุมชนไทยในเมืองแมนเชสเตอร์ให้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นปี 2555 โดยอาจจัดให้ตรงกับช่วงวันงานบุญทางพุทธศาสนาของวัดศรีรัตนาราม

การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตได้รับความร่วมมืออย่างดีจากวัดศรีรัตนาราม ทั้งในการให้ใช้สถานที่และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดหาสถานที่ใกล้เคียงสำหรับเป็นที่จอดรถของผู้ไปรับบริการ รวมทั้งได้ประสานงานให้เกิดความเข้าใจอันดีกับประชาชนชาวสหราชอาณาจักรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร จึงทำให้กิจกรรมในครั้งนี้รายรื่นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย

สถานเอกอัครราชทูตได้ใช้โอกาสการทำกิจกรรมกงสุลสัญจรเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนไทยอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนชาวไทย โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตจากเหตุการณ์จลาจลและชุมนุมประท้วงที่เมืองแมนเชสเตอร์ (ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2554) โดยสถานเอกอัครราชทูตได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายดังกล่าวเป็นอย่างดี และทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และได้ให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนชาวไทยในเมืองแมนเชสเตอร์และเมืองใกล้เคียงอย่างทันท่วงที และประชาชนที่มารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ได้แสดงความขอบคุณต่อการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตในการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนชาวไทย

ที่มา: เรื่องและภาพจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน http://www.thaiembassyuk.org.uk/?q=node/216  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น