วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นโยบายการจ้างงานต่างชาติของเกาหลีใต้


นโยบายการจ้างงานต่างชาติของเกาหลีใต้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รายงานว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประเทศผู้ส่งออกแรงงานต่างชาติภายใต้ระบบอนุญาตจ้างงาน(Employment Permit System-EPS) อีก 14 ประเทศโดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนคือฟิลิปปินส์และเวียดนามได้ร่วมผลักดันรัฐบาลเกาหลีใต้ให้พิจารณาทบทวนระยะเวลาการจ้างงานภายใต้ระบบ EPS ซึ่งกำหนดให้แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไปทำงานได้คราวละไม่เกิน 3 ปี และนายจ้างสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก 1 ครั้ง ไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้แรงงานที่ทำงานครบ 5 ปีแล้ว ต้องกลายเป็นแรงงานลักลอบทำงานผิดกฎหมาย นั้น

กระทรวงการจ้างงานและแรงงานเกาหลีใต้ยืนยันท่าทีเกี่ยวกับการจ้างงานระบบภายใต้ EPS ว่ากระทรวงการจ้างงานจะไม่พิจารณาเกี่ยวกับการต่อระยะเวลาในการทำงานเพิ่ม เพราะได้กำหนดระยะเวลาในการทำงานโดยพิจารณาให้สอดคล้องตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายสัญชาติ กฎหมายควบคุมการเข้าเมือง อย่างไรก็ตามกระทรวงจ้างงานฯ กำหลังพิจารณาปรับปรุงขั้นตอน re-entry (สำหรับแรงงานที่ยังอายุไม่ถึง 40 ปี ที่ครบสัญญาจ้างและประสงค์จะเดินทางกลับเข้าไปทำงานที่เกากลีใต้อีกครั้งหนึ่ง)ให้ง่ายขึ้น เช่น ยกเว้นการสอบภาษาเกาหลี ฯลฯ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น