วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัญหาสิทธิการเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกงของผู้ช่วยแม่บ้าน


ปัญหาสิทธิการเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกงของผู้ช่วยแม่บ้านภูมิหลัง

- ฮ่องกงมีแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านจำนวนมาก จากสถิติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่า ปัจจุบันทมีแรงงานที่ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน จำนวน 292,000 คน โดยร้อยละ 98 เป็นชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ (ทั้งสองประเทศมีแรงงานกว่า 100,000 คน ) สำหรับแรงงานจากไทยมีจำนวนเพียง 3,480 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.19 ถือว่าเป็นอันดับสาม

- ตามมาตรา 2 ของกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกงระบุว่า ผู้ช่วยเม่บ้านที่ทำงานใ นฮ่องกงจจะไม่ได้รับการดูแลเสมือนเป็นชาวฮ่องกง และระยะเวลาที่พำนักในฮ่องกงจะไม่สามารถถูกนำไปนับเพื่อใช้ยื่นขอเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกง

ปัญหาขัดแย้ง

- เมื่อปี 2549 และปี 2551มีผู้ช่วยแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์จำนวน 4 คนและลูกชายที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงเป็นระยะเวลานานได้ยื่นขอเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกง แต่ได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาลฮ่องกง จึงฟ้องต่อศาลยุติธรรมโดยมีข้อต่อสู้ว่า กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกงกีดกันผู้ช่วยแม่บ้านซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันและฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 24 ข้อ 4 ซึ่งระบุกรณีที่จะเป็นผู้มีสิทธิมีถิ่นพำนักถาวรในฮ่งกงว่า “ เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติจีนที่เดินทางเข้าฮ่องกงด้วยเอกสารการการเดินทางที่ถูกต้อง โดยได้อาศัยอยู่ในฮ่องกงเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 7 ปี และอาศัยอยู่ในฮ่องกงเป็นการถาวรทั้งก่อนหรือหลังการสถาปนาเขตบริหารพิเศษฮ่องกง” ซึ่งศาลฮ่องกงกำหนดจะพิจารณาคดีสำหรับคดีแรกในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 และสำหรับคดีอื่นจะมีการพิจารณาในเดือนตุลาคม 2554

- กลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยเพื่อฮ่องกงที่ดีกว่า ซึ่งเป็นกลุ่มการเมือง คาดการณ์ว่าหากรัฐบาลฮ่องกงแพ้คดีและยอมให้สิทธิแก่ผู้ช่วยแม่บ้านเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกงจะทำให้มีผู้อพยพเข้ามาฮ่องกงกว่า 500,000 คนลัจะมีผู้ช่วยแม่บ้านกว่า 125,000 คนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกง ซึ่งจะสามารถนำครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ในครอบครัวได้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะทำให้รัฐบาลฮ่องกงต้องสูญเสียงบประมาณด้านสวัสดิการต่างๆในการดูแลบุคลดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง 2.5 หมื่นล้านฮ่องกงอย่างไรก็ดีกลุ่มประสานงานผู้อพยพชาวเอเชีย โต้แย้งว่า ข้อมูลของกลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยฯ เป็นการกล่าวเกินจริง และว่าจะมีผู้ช่วยแม่บ้านประมาณ 20,000 คนเท่านั้นที่อาจได้รับสิทธิเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกง

- กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสความห่วงกังวลว่าจะมีผู้อพยพเข้าไปอยู่ในฮ่องกงจำนวนมาก และกลายเป็นภาระหนักของรัฐบาลฮ่องกงในการดูแลด้านเศรษฐกิจและด้านสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ กลุ่มพลังรักฮ่องกงได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ต่อต้านการที่แม่บ้านจะได้รับสิทธิเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกงเป็นจำนวนกว่า 18,000 รายชื่อ และจะเดินขบวนแสดงพลังในวันที่ 21 สิงหาคม 2554

ทางออกที่คาดการณ์

-ในกรณีที่รัฐบาลฮ่องกงแพ้คดีในศาลฎีกา รัฐบาลฮ่องกงได้เตรียมที่จะยื่นให้คณะกรรมการประจำของสภาประชาชนแห่งชาติจีนตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญของฮ่องกงในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลฮ่องกงอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะจำกัดระยะเวลาผู้ช่วยแม่บ้านให้เ ข้าไปอาศัยในฮ่องกงได้เพียง 6 ปี เพื่อลดผลกระทบกระแสความไม่พึงพอใจจากประชาชนบางกลุ่มในฮ่องกง

สรุป
ประเด็นขัดแย้งดังกล่าวได้รับความสนใจจากสาธารณชน เนื่องจากกระทบต่อชาวฮ่องกงโดยตรง และก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสความแตกแยกและการแบ่งฝ่ายในสังคมฮ่องกงอย่างชัดเจน โดยกลุ่มที่สนับสนุนประเด็นดังกล่าวอ้างว่ารัฐบาลฮ่องกงเลือกประติบัติไม่เป็นธรรมแก่ผู้ช่วยแม่บ้าน ดังนั้นรัฐบาลฮ่องกงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อยุติโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ประเด็นดังกล่าวขยายวงกว้างเป็นปัญหารุกลามต่อไป

ที่มา: รายงานสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น