วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสต็อกโฮล์ม จัดกงสุลสัญจร


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสต็อกโฮล์ม จัดกงสุลสัญจร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน รายงานว่า เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่เมืองซุนสวาล์ล โดยได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นให้ใช้พื้นที่โรงเรียนเมดยอร์กการ์สโคเลน ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองซุนสวาวล์ลและสะดวกสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปรับบริการ

ในการให้บริการครั้งนี้มีผู้ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 65 ราย จดทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว 7 ราย และขอรับคำปรึกษาด้านกงสุลจำนวน 30 ราย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนไทยให้ไปร่วมกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หังทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีกิจกรม 2 รายการได้แก่ 1) โครงการด้วยเกล้า ชาวไทยทั่วโลกน้อมใจภักดิ์รักในหลวง วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจัดร่วมกับชุมรมแทนคุณแผ่นดินแม่ และสถานีโทรทัศน์ TGN 2) พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับคนไทยในสวีเดน

แม้ว่าในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตจะใช้ระบบการนัดหมายล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอนัดทำหนังสือ้เดินทางเพื่อให้การให้และรับบริการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่าการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ประสบอุปสรรคเนื่องจากผู้มาขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หลายรายมีเอกสารมายื่นไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับการปกครองบุตร (ป.ค. 14) แม้ว่าสถ่านเอกอัครราชทูตได้แจ้งล่วงหน้าอย่างชัดเจนรวมทั้งย้ำให้ผู้ร้องทราบตอนโทรศัพท์มานัดหมายแล้วก็ตาม จึงทำให้เจ้าหน้าที่กงสุลต้องใช้เวลาในการชี้แจงและบางกรณีทำให้ผู้ร้องไม่พอใจที่ไม่สามารถยื่นเอกสารเท่าที่มีอยู่

สำหรับการให้คำปรึกษางานทางด้านกงสุลนั้น  คำถามร้อยละ 80 เกี่ยวข้องกับการถือหนังสือเดินทาง 2 เล่มทั้งของไทยและสวีเดน โดยเฉพาะการใช้ 2 เล่มคู่กันเวลาเดินทางจากสวีเดนไปประเทศไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติโดยเน้นว่าสำนักตรวจคนเข้าเมืองให้เลือกใช้หนังสือเดินทางเล่มใดเล่มหนึ่งเท่านั้นในการเดินทางแต่ละครั้ง ส่วนประเด็นอื่นที่ได้รับการสอบถามจากชุมชนไทยแห่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

ผู้มาร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจรต่างชื่นชมและพอใจที่สถานเอกอัครราชทูตออกไปให้บริการถึงถิ่นพำนัก ทำให้ผู้รับบริการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเป็นโฮกาสที่ชุมชนไทยได้สอบถามและรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆ และขอร้องให้สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรมกงงสุลสัญจรต่อเนื่องทุกปี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น