วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข้อพึงปฏิบัติในการเดินทางไปท่องเที่ยวในสปป. ลาว


ข้อพึงปฏิบัติในการเดินทางไปท่องเที่ยวในสปป. ลาว1. การเดินทางเข้า สปป.ลาวโดยไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้องจะถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก ปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

2. ในกรณีใช้บัตรผ่านแดนเดินทางผ่านเข้า-ออก สปป.ลาว ทางด่านสากลสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคายนั้นสามารถพำนักอยู่ในสปป.ลาวได้ 3 วัน 2 คืน ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ เช่น วังเวียง แดนสะหวัน เขื่อนน้ำงึม หรือเดินทางไปแขวงหลวงพระบาง หากละเมิดจะถูกปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

3. ในกรณีใช้หนังสือเดินทางไทยสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน และไม่ต้องขอวีซ่าในการเดินทางไปท่องเที่ยว

4. ห้ามพำนักอยู่ใน สปป.ลาวเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (กรณีบัตรผ่านแดนถูกปรับวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ/วันที่อยู่เกินกำหนด และกรณีหนังสือเดินทางปรับวันละ 10 ดอลลาร์/วันที่อยู่เกินกำหนด และหากพำนักเกิน 3 เดือนจะถูกปรับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน/คน

5. เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทางควรนำติดตัว และถ่ายสำเนาแยกเก็บไว้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวขอทำการตรวจ

6. การซื้อ-ขายสินค้าและบริการทุกประเภทภายใน สปป.ลาว กฎหมายบังคับต้องชำระเป็นเงินกีบเท่านั้น (ประกาศธนาคารแห่ง สปป.ลาว เลขที่ 92 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและมีโทษตั้งแต่ ตักเตือน ปรับ และถึงขั้นถอนใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจ

7. การมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากละเมิดจะถูกกักตัวชั่วคราวจนกว่าจะนำเงินมาจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ

8. ห้ามพักค้างคืนที่บ้านคนลาวโดยไม่แจ้งต่อนายบ้านก่อน

9. ห้ามมียาเสพติด อาวุธและของต้องห้ามไว้ในครอบครอง

10. ห้ามแจกจ่ายใบปลิว หรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาต

11. การไปถ่ายทำสารคดี หรือรายการต่างๆต้องดำเนินการขออนุญาตทางการลาวก่อน รวมทั้งการนำกล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่เข้าไปบันทึกภาพก็ต้องขออนุญาตด้วย

12. ห้ามชุมนุมเพื่อทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนจะถูกปรับ 500 ดอลลาร์สหรัฐ

13. ควรตระหนักว่าภาษาไทยและลาวมีความใกล้เคียงกันและฟังเข้าใจกันได้ ดังนั้น พึงหลีกเลี่ยงการพูดจาส่อเสียดหรือล้อเลียนภาษา คำพูด หรือเล่าเรื่องในเชิงตลกขบขันที่จะส่อไปในทางที่ไม่เกิดความเข้าใจระหว่างกัน

14. หลีกเลี่ยงการสนทนา วิพากษ์วิจารณ์ และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดการโต้ถียงในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การเมืองการปกครองเป็นต้น

15. ให้ความเคารพต่อระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวลาวด้วยความสุภาพ และมีมารยาท โดยการรักษาความสะอาดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

16. การเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะตามกฎหมายลาวต้องติดต่อผ่านบริษัททัวร์ของลาวที่ได้รับการรับรองจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติ และต้องมีมัคคุเทศก์ชาวลาวประจำรถ

17. ทางการลาวไม่อนุญาตให้ต่างชาติทำหน้าที่เป็นไกด์ทัวร์ หรือบรรยายตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีโทษปรับสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ

18. การซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณด่านฝั่งลาวอาทิ ไวน์/ สุรา และบุหรี่ ไม่สามารถนำเข้าราชอาณาจักรไทยเกินคนละ 1 ลิตรและ 200 มวน และในกรณีที่เดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่จังหวัดอุดรธานี ผลิตภัณฑ์ประเภทไวน์และสุราดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางที่ส่งขึ้นใต้ท้องเครื่องบิน ห้ามถือติดตัวขึ้นเครื่อง

19. การนำรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารแบบเหมารวมข้ามไปยัง สปป.ลาว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่ฝ่ายไทยและสปป.ลาวกำหนด โดยต้องมีเอกสารรถครบถ้วนและต้องทำประกันภัยรถยนต์ทุกครั้ง

20. ควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะในสปป.ลาว เนื่องจากระบบการจราจรใช้ระบบพวงมาลัยซ้ายที่แตกต่างกับในประเทศไทย และมีรถจักรยานยนต์แล่นบทท้องถนนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การขับรถใน สปป.ลาวจำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น